WWW.ARTETERAPIA.OPOLE.PL

Bibliografia z zakresu ARTETERAPII

autor opracowania: Anna Glińska - Lachowicz i Anna Zydroń,

kontakt: anna.glinska-lachowicz@uni.opole.pl  i azydron@gmail.com

(ostatnio modyfikowano 02.02.2011r.)

Adamczyk M., Wychować obrazem, „Remedium” 1997, nr 7-8, s. 2-3.

Aichinger A., Psychodrama - terapia grupowa z dziećmi, Kielce 1999.

Aleksandrowicz J., Psychoterapia: podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów. Wyd.3, PZWL, Warszawa 2000, s. 153-154.

Aleszko Z., Próba zastosowania choreoterapii u studentów nerwicowych. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1979.

Alex S., Vopel K.W., Nie ucz mnie, ale pozwól i pomóż mi się uczyć! Cz. 1-4. Kielce 2004.

Andrejczak H., Socjoterapeutyczne właściwości dramy, „Problemy Opiekunczo-Wychowawcze” 1994, nr 10, s. 26 – 27.

Arciszewska-Binnebesel A., Rozwijanie zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim i umiarkowanym na przykładzie własnej pracy. (w:) Limonit W. (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. "Impuls", Kraków 2005, s. 355-358.

Arciszewska-Binnebesel A. Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia. Toruń 2003.

Arciszewska-Binnebesel A., Refleksje nauczyciela z pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo uzdolnionymi plastycznie, „Wychowanie Na Co Dzień” 2002, nr 2-3, s. 32 – 33.

Arkuszewska E., Spotkania z wyobraźnią: arteterapia - program edukacyjno-terapeutyczny, „Twórczy Nauczyciel” Nr 6 (2005), s. 26-29.

Baer U., Gry dyskusyjne. Materiały pomocnicze do pracy z grupą. Lublin 1999.

Baluch A., Arteterapia według Bettelheima. O pożytecznych cudownych, (w:) Kapnik M., Sacher W.A. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Impuls, Kraków , 2004, s. 33 -38.

Baran E., Muzykoterapia na zajęciach szkolnych, „Lider”, 2004, nr 12, s. 15-16.

Baran J., Olszewski S. (red.), Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność, Impuls, Kraków, 2006.

Baran Z., Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 1996, nr 4, s. 195 – 198.

Baran Z., Terapeutyczne oddziaływanie sztuki na świat dziecka, (w:) Kida J. (red.), Sztuka, a świat dziecka, WSP, Rzeszów 1991.

Barłóg K., Profilaktyczno - terapeutyczne znaczenie sztuki w pracy z dziećmi z trudnościami, (w:) Kida J. (red.), Sztuka, a świat dziecka. WSP, Rzeszów 1991.

Baro E., Tanio i z pożytkiem : terapia sztuką z wykorzystaniem materiałów naturalnych i z recyklingu, „Wspólne Tematy” 2005, nr 9, s. 44 – 48.

Bartnikowska U., Aktywność twórcza osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, „Szkoła Specjalna” 2007, nr 5, s. 347-353.

Basińska J., Wychowawcza rola dramy w kształceniu zintegrowanym, „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” 2003, nr 2, s. 62-64.

Baszura K., Dobrzyńska M., Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem działań teatralnych, „Wychowanie Na Co Dzień” 2004, nr 3, dod. s. I-IV.

Baum E., Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

Berłowska L., Rola inscenizacji w pracy z młodzieżą głębiej upośledzoną umysłowo. „Szkoła Specjalna”, 1990, nr 2-3, s. 128-130.

Best P., Interactional Shaping within therapeutic Encounters ; Three Dimensional Dialogues, “The USA Body Psychotherapy Journal” 2003/2.1, s. 26-44.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Warszawa 1985.

Białecki D., Podstawy teoretyczne muzykoterapii oraz praktyka kliniczna : sprawozdanie z III Forum Muzykoterapeutów, „Biblioterapeuta” 2006, nr 2, s. 9-10.

Biedrzycka A., Muzykoterapia jako jedna z metod rozładowywania napięć emocjonalnych. Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 7-8, dod. s. I-III.

Bielańska A., Teatr, który leczy, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.

Bielska B., Malowanie rękami jako niekonwencjonalna forma ekspresji, „Szkoła Specjalna” 2001, nr 1, s. 31 – 35.

Bieńkowska I., Przeżycie estetyczne i twórczość - konieczne wymiary w rehabilitacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Sadowska S. (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki, wyd. Akapit, Toruń 2006. – S. 269-279.

Bieńkowska K., O biblioterapii w szkole, „Poradnik Bibliotekarza” 1999, nr 6 s.18.

Bissinger-Ćwierz U., Animacja muzyczna w pedagogice zabawy, (w:) Kędzior – Niczyporuk E. (red.), Pedagogika zabawy w edukacji kulturalnej, wyd. "Klanza", Lublin 2006. - S. 89-93.

Bissinger-Ćwierz U., Hoffman Z., Aktywne działanie przez sztukę. Chopinowskie inspiracje muzyczne. Lublin 2000.

Bissinger-Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą. Lublin 2002.

Blom T. & L. T. Chaplin, The Moment of Movement: Dance Improvisation, London: Dance Books 1998.

Bobrzyk D., Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, (w:) Cylulko P. (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 191-204.

Bogdanowicz E., Wykorzystanie muzyki w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, (w:) Rottermunda J., Klinik A. (red.), Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Impuls, Kraków 2005, s. 253-262.

Bogucka M., Turaj A., Wyrażanie przez dzieci własnych uczuć i emocji : wykorzystanie wybranych technik arteterapii. (w:) Bogucka M., Polak K. (red.), Edukacja kulturalna w szkole, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 118-141.

Borawska M., Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy, „Biblioteka w Szkole”1994, nr 2, s. 5-9.

Borecka I., Bibliotekarz- biblioterapeuta, „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 6, s. 13-15.

Borecka I., Biblioterapia : teksty terapeutyczne, konspekty i scenariusze zajęć, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, Gorzów Wielkopolski 2002.

Borecka I., Biblioterapia- poglądy i doświadczenia, „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 1-2, s. 10-12.

Borecka I., Biblioterapia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, „Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej” 1995, nr 2, s. 51-56.

Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum, Wałbrzych 2002.

Borecka I., Elementy biblioterapii w domach dziecka, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 1995, nr 9, s. 25-27.

Borecka I., Ippoldt L. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii. Wrocław 2000.

Borecka I., Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym : wstęp do biblioterapii, Wydawnictwa WSP, Olsztyn 1991.

Borecka I., Możliwości czytania w czasie choroby, „ Poradnik Bibliotekarza” 1990, nr 7-8, s. 34-46.

Borecka I., Piotrowska L., Zastosowanie biblioterapii i muzykoterapii w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej, Wałbrzych 1992.

Borecka I., Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa, „Poradnik Bibliotekarza” 1998, nr 10, s. 16-18.

Borecka I., Wontorowska-Roter S., Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, wyd. Unus, Wałbrzych 2003.

Brauner A. i F., Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. Warszawa, 1995.

Brauner A., Muzyka w terapii wychowawczej dzieci psychotycznych i autystycznych. „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1984, nr 5-6, s. 13-19.

Brearley G. Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Warszawa, 1999, s. 112 – 118.

Brett B. Opowiadania dla twojego dziecka. Cz. 1. Koją, leczą, rozwiązują problemy. Gdańsk, 1998.

Brett D. Bajki, które leczą. Gdańsk 2002.

Brzeska M., W krainie zimy, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 11, s. 24-26.

Buchalter S. I. Terapia sztuką : praktyczny poradnik, Zysk i S-ka, Poznań 2006.

Buczniewska M., Kataryńczuk-Mania L., Wykorzystanie terapii muzyką w obecnej edukacji szkolnej, (W:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 183-199.

Bukowska J., Pracownie biblioterapeutyczne są potrzebne, „Biblioteka w Szkole” 1998, nr 6, s. 22.

Byrne P., General historical outline, (w:) Kossolapow L, Scoble S., Waller D. (eds) Arts - Therapies - Communication. On the way to a communicative European Arts Therapy, 2001, vol. 1.

Byszewski J., Sztuka dla wszystkich. Warsztaty plastyczne z dziećmi młodzieżą specjalnej troski, „Plastyka w Szkole” 1986, nr 3 , s.178.

Cesarz H., Refleksje nad możliwościami wykorzystania muzykoterapii w pedagogice specjalnej, (w:) Sekułowicz M. (red.), Wybrane problemy pedagogiki specjalnej : teoria, diagnoza, terapia, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006, s. 186-201.

Chęcińska M., Plastyka leczy, uczy, wychowuje, „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 30 – 31.

Chlebowska E., O zaletach arteterapii, „Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze” 2004, nr10, s.46- 48.

Chlebowska E., Terapia uczuciowa, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 1, s. 41-42.

Chodorow J., Dance Therapy and Depth Psychology, London 1991.

Chojnacka K., Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z wadą słuchu, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2006, nr 3, s. 76-82.

Chwaszczewska J., Wykorzystanie muzyki w terapii dziecka niepełnosprawnego, „Rewalidacja” 2006, nr 1, s. 86 – 92.

Citko Z., Z doświadczeń warsztatów terapii plastycznej, „Plastyka i Wychowanie” 1993, nr 5, s. 17-18.

Colonna–Kasjan D., Muzykoterapia i trening relaksacyjny jako metody oddziaływania psychoprofilaktycznego w toku edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym – na podstawie badań i doświadczeń własnych, (W:) Kataryńczuk–Mania L. (red.), Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 2000, s. 61–67.

Cylulko P, Diagnoza i terapia dziecka niepełnosprawnego wzrokowo poprzez zastosowanie sztuki muzycznej, (w:) Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy, wyd. DSW, Wrocław 2004, s. 172-179.

Cylulko P., Doskonalenie słuchu niewidomych i słabowidzących dzieci poprzez działania muzykoterapeutyczne, (w:) Kataryńczuk–Mania L. (red.), Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 2000, s. 69–77.

Cylulko P., Elementy wychowania muzycznego w muzykoterapii dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 1997, nr 3 s. 116-120.

Cylulko P., Gładyszewska – Cylulko J. (red.), Muzykoterapia: Tożsamość – Transgresja – Transdyscyplinarność, wyd. AM we Wrocławiu, Wrocław 2010.

Cylulko P., Improwizacje na dziecięcych instrumentach perkusyjnych w muzykoterapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, (w:) Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, wyd. "Impuls", Kraków 2006. - S. 191-204.

Cylulko P., Konferencja naukowa na temat "Rola arteterapii w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych pacjentów, „Muzykoterapia Polska” 2003, nr 1, s.43-46.

Cylulko P., Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne, (W:) Cytowska B., Wilczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, wyd. "Impuls", Kraków 2006. - S. 319-339.

Cytowska B., Winczura B. (red.), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, wyd. Impuls, Kraków 2006.

Czajkowski F., O biblioterapii, „ Służba Zdrowia” 1987 nr 9, s. 41.

Czapelka J., Warsztaty terapii zajęciowej w Rudzie Śląskiej, „Auxilium Sociale” 1998, nr 1, s. 146-148.

Czapiga A. (red.), Muzykoterapia jako metoda wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami, (w:) Cylulko P. (red.), Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka : aspekty diagnostyczne i terapeutyczne, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2004. – S. 152-162.

Czapów G., Czapów C.: Psychodrama : geneza i historia, teoria i praktyka, próba oceny. PWN, Warszawa 1969.

Czerkawski A., Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji, „Chowanna” R. 49, t. 2, 2006, s. 109-115.

Czeszak-Godula M., Teatr kształtuje postawy moralne. „Edukacja i Dialog”, 2002, nr 4, s. 55-57.

Ćwiek M., Teatr w rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo (z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego), „Wszystko dla Szkoły” 2002, nr 10, s. 23-24.

Damek B., Poznawać świat przez sztukę, „Życie Szkoły” 2004, nr 7, s. 38- 40.

Danel-Bobrzyk H., Terapeutyczna funkcja muzyki i jej miejsce w kontaktach z dzieckiem, (W:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 39-43.

Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem : wybrane zagadnienia, Wyd. APS, Warszawa 2003.

Davies, M., Helping Children to Learn Through a Movement Perspective, Hodder & Stoughton, London 1995.

Dąbrowska-Jabłońska I., Terapia dzieci i młodzieży, wyd. Impuls, Kraków 2006.

Dębicka I., Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii, „Nauczanie Początkowe”, 2006/2007, nr 1, s. 68 – 77.

Dębicka I., Dziecko u progu nauki szkolnej – założenia metodyczne zajęć muzycznych z wykorzystaniem wybranych technik muzykoterapii, „Nauczanie Początkowe”, 2006/07, nr 1, s. 68-77.

Dębicka I., Indywidualna i grupowa muzykoterapia jako jedna z metod psychoterapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, (w:) Baran J., Olszewski S. (red.), Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność, "Impuls", Kraków 2006. – S. 323-334.

Dębicka I., Muzykoprofilaktyka i muzykoterapia w leczeniu nerwic dziecięcych, „Nauczanie Początkowe”, 2004/2004, nr 3, s. 41 – 46.

Dębicka I., Scenariusz pozalekcyjnej edukacji muzycznej z elementami muzykoterapii, „Nauczanie Początkowe”, 2004/05, nr 3, 91-101.

Dębicka I., Wyobraźnia muzyczna a zdrowie emocjonalne, „Nauczanie Początkowe”, 2006/2007, nr 3, s. 65-77.

Dębicka I.: Muzykoterapia w Przedszkolu (I). „Wychowanie Muzyczne w Szkole” , 1997, nr 3, s. 123-128.

Dębicka I.: Muzykoterapia w przedszkolu (II). „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 1997, nr 4, s. 170-178.

Dobrowolska A., Zajęcia muzyczne w szkole specjalnej, „Szkoła Specjalna”, 1997, nr 1, s. 42 – 46.

Dobson M., Zabawy i inscenizacje teatralne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie – zgodnie z zasadami stymulacji podstawowej, „Wspólne Tematy” 2006, nr 3, s. 13-20.

Dodziuk A., Pokochać siebie, Warszawa 1992.

Dokter, D., Arts Therapies and Clients with Eating Disorders, Jessica Kingsley, London 1994.

Dokter, D., Arts Therapists, Refugees and Migrants: Reaching Across Borders, Jessica Kingsley, London1998.

Domań R. (red.) Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin 2002.

Dopierała A., Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym, „Drama” 2002/2003, nr 42, s. 9-13.

Drawnel E., Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych, „ Poradnik Bibliotekarza”1998, nr 7-8, s. 38-40.

Dutkiewicz K., „Mowa ciała” przez taniec, „Życie Szkoły” 2000 nr 6, s. 342 – 344.

Dywicki Z., Elementy muzykoterapii w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo, „Wychowawca” 1998, nr 1, s. 20–21, 36–37.

Dziamska D., Magiczne kółeczka, czyli Origami płaskie z koła. Warszawa 2003.

Dziamska D., Magiczne kwadraty, czyli Origami płaskie z kwadratu. Warszawa 2003.

Dziamska D., Orgiami w terapii i edukacji. „Edukacja i Dialog”, 1995, nr 4, s. 58-59.

Dziamska D., Świat z koła i kwadratu, czyli Origami przestrzenne. Warszawa 2004.

Dziedzic A., Drama na podstawie utworu literackiego, Warszawa 1996.

Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Warszawa 1988.

Dziekanowski Cz., Związek psychoterapii z twórczością artystyczną. „Plastyka i Wychowanie” 1995, nr 1, s. 8-12.

Eckert U., Książka w życiu dziecka z odchyleniami rozwojowymi, „Szkoła Specjalna”1981, nr 4.

Efinowicz M., Muzyka w terapii, „Arka” 2002, nr 1, s. 31 – 33.

Elhonin D.B., Psychologia zabawy, Warszawa 1984.

Ferenz K., Terapia sztuką w edukacji, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006.

Fleming I., Fritz J. Zabawy na uspokojenie, Kielce 2001.

Fleming I., Po prostu zaczynamy. Praktyczne porady z zakresu pedagogiki i zabawy, Kielce 1999.

Florczykiewicz J., Terapia przez sztukę jako metoda wspomagająca oddziaływania resocjalizacyjne, (w:) Limont W., Nielek-Zawadzka K. (red.), Dylematy edukacji artystycznej. – T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, "Impuls", Kraków 2006, s. 542-560.

Florczykiewicz J., Arteterapia jako metoda wspomagająca socjalizację i resocjalizację. „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2002 , nr 1, s. 30-32.

Florkiewicz V. (red.), Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2005.

Folkowa zabawa, wyd. Klanza, Lublin 2002.

Franklin E.N., Świadomość ciała, wyd. Kined, Warszawa 2008.

Friebel V., Klucz w małe ręce, Kielce 2000.

Frydel- Jasińska E., Terapia przez sztukę, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Juliusz Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2006, s. 141-146.

Fuchs B., Gry i zabawy na dobry klimat w grupie. Kielce 1999.

Fuhrmann-Wőnkhaus E., Spacer po tęczy. Odprężające opowiadania dla chorych dzieci. Kielce, 2004.

Gajo B. A., Dlaczego dziecko rysuje? „Życie Szkoły” 2003, nr 1, s. 45 -47.

Galińska E., Analiza mechanizmów poznawczych muzykoterapii nerwic. Psychoterapia. – 1995, nr 2, s. 27-60.

Galińska E., Muzykoterapia, (w:) Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. – T. 1 : Teoria, wyd. Eneteia, Warszawa 2005, s. 531-542.

Galińska Elżbieta Muzykoterapia w kompleksowym leczeniu schizofrenii w warunkach oddziału dziennego, „Psychoterapia” 1991, nr 3, s. 39-50.

Gałka E., Warsztat terapii zajęciowej – rozwiązania i wyzwania, (w:) Kossakowski A., Kraule B. (red.), Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn, 2004, s . 357 – 363.

Garda-Łukaszewska J., Szperkowski T., Współtworzenie-zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa 1997.

Gattner M., Zobacz, ja też potrafię. Arteterapia osób upośledzonych umysłowo. „Biblioterapeuta” 2004, nr 3, s. 10 – 13.

Gąsienica-Szostak A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Wyd. PZWL, Warszawa 2003.

Gąsior H., Praca z dziećmi niedostosowanymi społecznie, „Życie Szkoły” 1998, nr 9, s. 526–530.

Geisler U., Viehoff H., Ania się nudzi i inne opowiadania dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Kielce, 2003.

Gersie A., Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii, Warszawa 1999.

Gersie A., King N., Drama : tworzenie opowieści w edukacji i terapii, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 1999.

Gersie A., King N., Drama. Tworzenie opowieści w edukacji i terapii, Warszawa 1999.

Gierlicka-Szarek B., Moc sztuki : innowacje w praktyce terapii sztuką i terapii kreatywnej, Krakowski Szpital Neuropsychiatryczny im. J. Babińskiego, Kraków 1996.

Gilroy A., Arteterapia – poszukiwania i dowody, wyd. AHE, Łódź 2009.

Glińska – Lachowicz A., „Wyspa” - scenariusz zajęć choreoterapeutycznych z możliwością rozbudowy, „Arteterapia” 2010, nr 1, s. 4 – 11.

Glińska – Lachowicz A., Arteterapia w warsztacie pedagoga resocjalizacyjnego - opinie studentów (doniesienie z badań własnych), (w:) Szulc W. (red.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, wyd. UW, Wrocław 2010, s. 151 - 164.

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), (w:) Rejzner A., Szczepaniak P. (red.),Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009, s. 94 – 117.

Glińska – Lachowicz A., Filmoterapia w resocjalizacji - możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób nieprzystosowanych społecznie, (w:) Jasiński Z., Widelak D. (red.), W poszukiwaniu optymalnego modelu więzienia resocjalizującego, wyd. UO, Opole 2010, s. 129 – 136.

Glińska – Lachowicz A., Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1, s. 10 – 14.

Glińska – Lachowicz A., Scenariusz warsztatów arteterapeutycznych „Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji (arteterapia w pracy z grupą)”, „Arteterapia” 2009 nr 2.

Glińska – Lachowicz A., Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, (w:) Jasiński Z., Widelak D. (red.), Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009, s. 207 – 221.

Glińska – Lachowicz A., Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4, s. 20 - 24.

Glińska – Lachowicz A., Wykorzystanie arteterapii w procesie komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie, (w:) Gabzdyl J. (red.), Komunikacja w edukacji, uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009, s. 288 – 298.

Gładyszewska - Cylulko J., Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Impuls, Kraków 2007.

Gładyszewska-Cyculko J., Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych poprzez wizualizację i inne techniki arteterapii, Kraków 2007.

Głowacka E., Artediagnoza: psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 119-123.

Głowacka E., Formy aktywności przestrzeni w rysunku dziecka neurotycznego, „Plastyka i Wychowanie” 1993, nr 5, s. 18 – 20.

Gmitrowicz A., Karolak W. (red.), ARTETERAPIA : materiały I ogólnopolskiej konferencji - Łódź : Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę, Łódź 2000.

Godawa J., W kręgu sztuki i arteterapii. Słowa, które mają uzdrawiającą moc, (w:) Rottermund J. (red.), Wielowymiarowość procesu rehabilitacji, Kraków, 2007, s. 169-176.

Golc J. W., Taniec – środek i cel integracji, „Nowe w Szkole” 2003, nr 1, s. 14 – 15.

Gorelick K., Rapprochement between the Arts and Psychotherapies, London 1989.

Gostyńska D., Biblioterapia kliniczna i społeczna, „Szpitalnictwo Polskie” 1972,nr 16,s. 274-277.

Gostyńska D., Terapia czytelnicza, „Bibliotekarz” 1977, nr 3, s. 65-70.

Gostyńska D., Terapia Wielkiego Ładu, Kraków 1985.

Góralewicz J., Ulewicz–Regner A., Oferta edukacyjna szkoły integracyjnej, „|Nowa Szkoła” 1998, nr 4, s. 23–28.

Górniak I., Samsel M., Rytmika i jej rola w rewalidacji dziecka niedosłyszącego, „Szkoła Specjalna” 1982, nr 6, s. 433 – 438.

Górniak K., Arasymowicz S. (red.), Korektywa w przedszkolu : konferencja metodyczna 28-29 maja 1996 roku.

Grochmail-Bach B., Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci młodzieży, Impuls, Kraków 2001.

Gromek K., Resocjalizacyjna funkcja muzyki i tańca, „Szkoła Specjalna” 1984, nr 6, s. 419-424.

Gruda E., Mrok i światło, „Poradnik Bibliotekarza” 2000, nr 12, s. 22-23.

Grudziewska E., Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży. „Opieka-Wychowanie-Terapia”, 2005, nr 1-2, s. 34-37.

Grygier U., Drama w klasach integracyjnych, „Edukacja i Dialog” 2002, nr 1, s. 43-47.

Grzebyk E., Kurs z zakresu terapii przez sztukę. Wrocław 1999.

Grzebyk E., Warsztat z zakresu arteterapii, „Biblioterapeuta” 1999, nr 3, s. 6 – 7.

Grzesiuk L. (red), Psychoterapia., praktyka: podręcznik akademicki, T.2, Wydaw. Psychologii i Kultury, Warszawa 2006.

Grzeszewski H., Muzyka w wychowaniu i terapii dziecka niepełnosprawnego, „Szkoła Specjalna” 1998, nr 3, s. 150–154.

Gudro M., Przygoda z dramą, Wrocław 1994.

Gulińska-Grzeluszka D., Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi agresywnymi w wieku 9-11 lat, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 2004, nr 1, s. 13-17.

Gutowska A., Stowarzyszenie Terapeutów i Arteterapeutów "LINE" - sukcesy i porażki, (w:) Libiszowska-Żółtkowska M. (red.), Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 420-428.

Hajnisz E., Arteterapia - wybór za lata 1996 -2005, „Biblioterapeuta” 2006, nr 1, s.15 – 19.

Hajnisz E., Arteterapia. Wybór za lata 1996 -2005, „Biblioterapeuta” 2006, nr 1, s. 15 – 19.

Haley J., Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericsona. Strategiczna terapia krótkoterminowa, Gdańsk 1995.

Halprin A., Taniec jako sztuka uzdrawiania, wyd. Kined, Warszawa 2010.

Handford O., Karolak W., Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2007.

Handford O., Karolak W., Portrety i maski w rozwoju twórczym arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2009.

Henzel M., Twórczość a rozwój dziecka. „Wychowanie Na Co Dzień.” 2000, nr 6, s. I-III (wkładka).

Holden, S., Moving Together: The Group Finds a Dance, “Group Analysis” 1990/23 (3) 265-276.

Holeksa M., Stefańska A.: Rehabilitacja fizyczna i społeczna oraz poprawa obrazu siebie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim poprzez wybrane metody arteterapii, (w:) Wschód - Białoruś - Zachód. Współpraca w obszarze problemów kształtowania i polepszania zdrowia. Materiały międzynarodowego sympozjum, Brześć 2007

Hora Z., Krótki rys historii tańca, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 1977, nr 16.

Hrycyk K., Arteterapia w teorii i praktyce, „Biblioterapeuta” 2006, nr 1, s. 3-5.

Hrycyk K., Specjalizacja biblioterapeutyczna i arteterapeutyczna w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, (w:) Radzik A. (red.), Pogranicza – literatura, teatr i psychologia, Kraków 2001, s. 128 – 137.

Hulek A., Sztuka a ludzie niepełnosprawni, „Plastyka i Wychowanie” 1992, nr 5, s. 48 – 49.

Ippoldt L., Arteterapia w szkołach specjalnych - moda czy konieczność?, „Poradnik Bibliotekarza” 1991, nr 5, s. 31.

Ippoldt L., Książka pomaga, „Guliwer” 1998, nr 2, s. 32-33.

Ippoldt L., Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci „Poradnik Bibliotekarza” 1998,nr 2, s. 1-5.

Ippoldt L., Wartości terapeutyczne lektur szkolnych, „Poradnik Bibliotekarza” 1994, nr 9, s. 1-3.

Iwanicki H., Muzykoterapia jako forma oddziaływania terapeutycznego, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 1999, nr 4, s. 38.

Jachimska M., Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Wałbrzych 1994.

Jacorzyńska E., Zrobiłam pierwsze kroki w biblioterapii, „Biblioteka w Szkole” 2001, nr 9, s. 20.

Jakubik-Hajdukiewicz J., Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania, wyd. „Garmond", Poznań 2005.

Jakubowski S. (red), Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami widomymi i słabo widzącymi, Warszawa, 2001.

Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 97-109.

Jałocha M., Tańce świata w terapii : warsztaty terapii tańcem, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 213-223.

Jałocho M., Psychodrama, „Remedium”, 1997, nr 7-8, s. 6-8.

Janiszewska-Nieścioruk Z., Terapia dźwiękiem w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, (W:) Kataryńczuk-Mania L. (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. – T. 2 : Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa, "Impuls", Kraków 2004, s. 159-166.

Janiszewski M., Muzykoterapia aktywna. Warszawa-Łódź 1993.

Jankowska K., Muzyka jako forma wspierania socjalizacji u dzieci w wieku szkolnym, (w:) M. Kapnik, W. A. Macher (red.). Sztuka w edukacji i terapii, Kraków, 2004, s. 238 -252.

Janosz B., Zajęcia muzyczno-rytmiczne w szkole życia, Warszawa 1993.

Janowska M., Wycieczka do Włoch - terapia przez sztukę, „Kultura Fizyczna” 2007, nr 5/6, s. 29-32.

Jarkowska A. E., Muzyka jako element wychowania w rozwoju osobowym dziecka z niepełnosprawnością, wyd. "Maternus Media", Tychy 2004.

Jastrząb J., Techniki plastyczne w terapii dzieci dyslektycznych, „Życie Szkoły” 1985, nr 6, s. 317 – 322.

Jaszczyn E., Twórcza aktywność dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 1, Twórczość, s.60- 64.

Jaworska A., Kasprzak B., Nowak M., Wojnarowska A., Stanowski M. (red.), Od teatru do terapii. T. 1, Między teorią a praktyką : materiały z Międzynarodowej Konferencji Arteterapii "Od teatru do terapii" - Edukacja w służbie osób niepełnosprawnych - między teorią a praktyką. KUL, Lublin 2006.

Jaworska A., Muzykoterapia a pedagogika muzyczna (interterapia) (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 127-131.

Jaworska A., Stymulowanie przemian osobowościowych poprzez aktywizację twórczą w zakładach karnych, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2007, nr 1/2, s. 15-20.

Jegier A., Rehabilitacja poprzez pracę jako cel warsztatów terapii zajęciowej, „Auxilium Sociale” 1999, nr ¾, s. 161-164.

Jegierska G., Warsztaty arteterapeutyczne, „Życie Szkoły” 2006, nr 6, s. 28 – 39.

Jendrzejewska Ł., Terapia sztuką sposobem na życie, „Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole” 2004 nr 2, dod. s. 1-3.

Jezierska G., Warsztaty arteterapeutyczne : spotkanie ze sztuką, „Życie Szkoły” 2006, nr 6, s. 28-39.

Jezierska-Wiejak E., Terapia poprzez dramę dziecka napotykającego trudności szkolne, (w:) Cytowska B., Winczur B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Impuls, Kraków 2006, s. 149-162.

Jezierska-Wiejak E., Terapia poprzez dramę dziecka napotykającego trudności szkolne, (w:) Cytowska B., Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Impuls, Kraków 2006, s. 149-162.

Just M., Terapia dramą, „Życie Szkoły” 2004, nr 2, s. 21 – 26.

Juszczak J., Drama w pracy pedagogicznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. „Drama” 2001, nr 39, s. 9-11.

Jutrzyna E. (red.), Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia, Wyd. APS, Warszawa 2003.

Jutrzyna E., Dziecko autystyczne w kręgu muzyki, (w:) Błeszyński J. (red.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 57-82.

Jutrzyna E., Niektóre aspekty terapii przez sztukę osób niewidomych i upośledzonych umysłowo, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Oficyna Wydawnicza UZ , Zielona Góra 2006, s. 83-95.

Jutrzyna E., Sztuka a terapia, „Szkoła Specjalna” 2002, nr 5, s. 302-303.

Jutrzyna E., Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dzieci niepełnosprawnych przez muzykę, (w:) Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy, wyd. DSW, Wrocław 2004, s.186-196.

Kaczorowska B., Karolak W. (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji, WSHE, Łódź 2008.

Kaduson H., Schaefer Ch., Zabawa w psychoterapii, wyd. GWP, Gdańsk 2003.

Kaja B., Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2001.

Kalbarczyk A., Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych), Impuls, Kraków 2005.

Kalicińska M., Sinicka J., Wszystko jest możliwe! (scenariusz zajęć korekcyjno- kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną), „Wszystko dla Szkoły” 2007, nr 3, s. 18-19.

Kamiński W., Gigas B. Opowiedz mi coś, Kielce 2000.

Kamper-Kubańska M. Wychowanie przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne aspekty muzyki, (w:) Nielek-Zawadzka K., Limont W. (red.), Dylematy edukacji artystycznej. – T. 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Impuls, Kraków 2006, s. 511-529.

Kamper-Kubańska M., Muzyka jako środek oddziaływania terapeutycznego, (w:) Miłkowskiej G., Olszak-Krzyżanowskiej B. (red.), Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, Wyd. "Impuls", Kraków 2008, s. 317-327.

Kapłan M., Arteterapia - alternatywna pomoc dla zranionej duszy, „Remedium” 1999, nr 7/8, s. 34.

Kapnik M. (red), Dziecko i sztuka. Recepcja – edukacja – wsparcie – terapia, Katowice, 2003.

Kapnik M., Macher W. A., Świąteczne Warsztaty Integracyjne jako jedna z form stymulacji osób o specyficznych możliwościach edukacyjnych, (w:) Kapnik M., Macher W.A. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, Kraków, 2004, s. 99 – 103.

Kappert D., Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne, wyd. „Orion”, Warszawa 2004.

Kappert D., Tańcząc z dziećmi, wyd. Kined, Warszawa 2007.

Karczewska B., Muzykoterapia, „Twórczy Nauczyciel” Nr 6 (2005), s. 18-19.

Karolak W. (red.), Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka. Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, PK InSEA, Łódź 2000.

Karolak W., ARTETERAPIA w psychiatrii polskiej, wyd. PK InSEA, Warszawa 2000.

Karolak W., Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla studenta, WSHE Łódź 2001.

Karolak W., Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Książka dla nauczyciela, WSHE Łódź 2001.

Karolak W., Mandale moje mandale, wyd. WSHE, Łódź 2004

Karolak W., Mandale, Twoje Mandale, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2004.

Karolak W., Mapping w twórczym samorozwoju i arteterapii, wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2006.

Karolak W., Moje portrety. Taki jestem - Taki chciałbym być, wyd. WSP w Częstochowie, Częstochowa 2002.

Karolak W., Moje portrety. Twórczość wspomagająca rozwój, wyd. WSHE, Łódź 2002.

Karolak W., Nauczyciele plastyki i ich kształcenie, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 1999.

Karolak W., Projekt edukacyjny - projekt artystyczny, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2004.

Karolak W., Rysunek w Arteterapii, Wyd. WSHE w Łodzi, Łódź 2005.

Karolak W., Rysunek w arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2007.

Karolak W., SZTUKA jako ZABAWA, ZABAWA jako SZTUKA, wyd. CODN, Warszawa 1996.

Karolak W., Warsztaty twórcze - warsztaty artystyczne, Wyd. Jedność, Kielce 2005.

Karolak W., Żywioły. Ogień i woda. Książka dla ucznia oraz Karty interaktywne , WSIP Warszawa 2000.

Karolak W., Żywioły. Ziemia. Książka dla ucznia oraz Karty interaktywne, WSIP Warszawa 1999.

Karwowska-Struczyk M., Autoekspresja plastyczna dziecka wyrazem jego rozwoju, „Wychowanie w Przedszkolu” 1988, nr 9, s. 481 – 485.

Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red), Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.

Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.

Kataryńczuk-Mania L., Między muzyką a terapią (w:) Ochonczenko H., Paszkowicz M. A. (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2, Impuls , Kraków, 2006, s. 401-408.

Kataryńczuk-Mania L., Sztuka a terapia: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 1-2 lutego 2002, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 3, s. 152-154.

Kataryńczuk-Mania L., Terapeutyczne warsztaty muzyczne, (w:) Kataryńczuk-Mania L. (red.), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 183-190.

Kataryńczuk-Mania L., Warsztat muzykoterapeutyczny: „Drzewko smutku – drzewko radości”, (w:) Skorek E. (red.),Terapia pedagogiczna, Kraków 2005, s. 168 – 169, (T. 2).

Kataryńczuk-Mania L., Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej, Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002.

Kataryńczuk-Mania L., Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej, (w:) Skorek E. (red.),Terapia pedagogiczna, Impuls, Kraków, 2005, s. 168 – 169, (T. 2).

Keyserlingk von L. Opowieści przeciwko lękom. Kielce 2003.

Keyserlingk von L., Opowieści o przyjaźni. Kielce 2001.

Keyserlingk von. L., Opowieści dla duszy dziecięcej. Kielce 2002.

Kielin J (red.), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, Gdańsk, 1999, s. 157 – 160.

Kierył M., Elementy muzykoterapii w pracy pedagoga, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1993, nr 1, s. 11-25.

King J., Tańce w kręgu, wyd. Kined, Warszawa 2001.

Kinta M., Kilka uwag o porozumiewaniu się przez sztukę, „Życie Szkoły” 2001, nr 1, s. 32 -33.

Kirenko J., Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością, „Szkoła Specjalna” 1999, nr 4, s. 204 – 213.

Kisiel M., Profilaktyka muzyczna w szkole, „Nauczyciel i Szkoła” 1998, nr 2, s. 128-137.

Kisiel M., Zajęcia umuzykalniające w przedszkolnych grupach specjalnych, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 2, s. 125-129.

Klein P., Tanztherapie – ein Weg zum Ganzheitlichen Sein, Dieter Balsies Verlag, Kiel 1998.

Klein P., Tanztherapie – eine einfurende Betrachtung in Vergleich und Konzentrativer und Integrativer Bewegungstherapie, Eres Edition, Lilinthal – Bremen 1991.

Kluz M., Kreatywne działanie dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, „Wychowanie Na Co Dzień” 1997, nr 6, s. 18-19.

Kluz M., Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, „Wychowanie Na Co Dzień” 2002 nr 4/5, s.1-4.

Kłosiewicz B., Biblioteczna przygoda dzieci sprawnych inaczej, „Poradnik Bibliotekarza” 2001, nr 6, s. 24-26.

Knapik M. (red), Dziecko i sztuka: recepcja – edukacja – wsparcie – terapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 2003.

Knapik M. (red.), Dziecko i sztuka : recepcja, edukacja, wsparcie, terapia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Knapik M., Sacher A. (red), Sztuka w edukacji i terapii. Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii, wyd. Impuls, Kraków 2004.

Knapik M., Sacher W. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, wyd. Impuls, Kraków 2004.

Knobloch M., Chcę coś robić, T. 2, wyd. Pelikan, Warszawa 1990.

Kolwińska M., Psychorysunek w szkole, „Psychologia w Szkole”, 2004, nr 2, s. 37-42.

Kołda U., Terapeutyczne oddziaływanie muzyki na całkowite lub częściowe wyeliminowanie agresji u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, „Szkoła Specjalna” 1998, nr 5, s. 360–361.

Konarska, M., Zabiegaj A., Warsztaty arte i muzykoterapeutyczne - działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga specjalnego, (w:) Rottermund J. (red.), Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, Kraków 2007, s. 129-136.

Konaszkiewicz Z., Dziecko niepełnosprawne i muzyka : (założenia podstawowe), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszawa 1994.

Konaszkiewicz Z., Edukacja i terapia muzyczna w odniesieniu do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, „Szkoła Specjalna” 1993, nr 1/2, s. 54–59.

Konaszkiewicz Z., Muzyka w szpitalu dziecięcym, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1987, nr 1, s. 49 – 57.

Konaszkiewicz Z., Muzyka w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, (w:) Mazanek E. (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 3. – Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa 1998, s. 264 -280,

Konatkiewicz D., Sekrety tańca: muzyka i ruch jako elementy pedagogiki myślenia twórczego, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005. – S. 31-38.

Koniarek M., Portalska H., Portalski M., Wykorzystanie wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych, (w:) Ochonczenko H., Paszkowicz M. A. (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2, Impuls, Kraków 2006, s. 409-415.

Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Wyd. 2 popr., Impuls, Kraków, 2006.

Konieczna E., Arteterapia w teorii i praktyce, Wyd. Impuls, Kraków 2003.

Konieczna E., Arteterapia - niechciane dziecko czy nadzieja dla współczesnej terapii pedagogicznej, „Kultura i Edukacja” 2003, nr 2, s. 127-139.

Konieczna E., Choreoterapia – taniec leczący duszę, „Edukacja i Dialog”, 2003, nr 8, s. 60 – 64.

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji : teoria i praktyka wychowawcza, Wydaw. Naukowe PWN "Pedagogium", Warszawa 2006.

Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja. Wybrane metody pomocy dzieciom i młodzieży. Warszawa, 1996.

Konstańczak S., Odnaleźć siebie w "Muzyce ze słowem", (w:) Dryżałowska G., Żuraw H., Integracja społeczna osób niepełnosprawnych, Żak, Warszawa 2004, s. 513-525.

Koperny B., Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji, „Nowa Szkoła” 1999, nr 5, s. 61 – 62.

Kott T., Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej, wyd. APS, Warszawa 2005.

Kotyza M., Matysik M., Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków, (w:) Rybczyńska D. (red.), Ciągłość i zmiana obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Kraków, 2003.

Kowal A., Arteterapia, „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 16-18.

Kowalska E., Kowalski M., Koncepcja muzykoterapii Gertrudy Orff i jej związki z systemem pedagogicznym Carla Orffa, (W:) Kataryńczuk-Mania L. (red.), Metody i formy terapii sztuką.: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 39-44.

Kowalska E., Kowalski M., Terapia przez sztukę jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, Oficyna Wydawnicza UZ , Zielona Góra 2006, s. 163-169.

Kozaczuk L. ,Terapia zajęciowa w domach pomocy społecznej, Katowice 1999.

Kozakiewicz W., Biblioterapia w teorii i w praktyce, „Przegląd Lekarski” 1978, nr 1,s. 41-48.

Kozakiewicz W., Brzózka B.: Biblioteki szpitalne dla pacjentów. Poradnik, Warszawa1983.

Koziełło D., Taniec i psychoterapia, KMK Promotions, Poznań 2002.

Koziełło D., Terapia tańcem, „Kultura Fizyczna”, 1997, nr 1, s. 20-24.

Kozioł W., Warsztaty terapii zajęciowej miejscem aktywizacji mieszkanek zakładu opiekuńczo-rehabilitacyjnego dla niewidomych kobiet w Żułowie, „Auxilium Sociale” 2001, nr 1, s. 125 – 132.

Kran M., Taniec jako forma psychoterapii, „Arka” 2001, nr 36, s. 23 – 26.

Krasoń K., Baśniowa terapia, „Guliwer” 1978, nr 3, s. 37-39.

Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (red), Wymiary ekspresji dziecięcej : stymulacja, samorealizacja, wsparcie, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, wyd. Librus, Katowice 2005.

Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Obcowanie ze sztuką jako odkrywanie własnych możliwości: strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia dzieci o obniżonej sprawności intelektualnej, „Auxilium Sociale” 2002, nr 3/4, s. 95-108.

Krasoń K., Mazepa-Domagała B., Przestrzenie sztuki dziecka: strategia intersemiotycznego i polisensorycznego wsparcia jednostek o obniżonej sprawności intelektualnej, wyd. "Librus", Katowice 2003, s. 119-125.

Krasoń K., Szafraniec G., Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie – poznawanie, „Impuls”, Kraków 2000.

Krasoń K., Szafraniec G., Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja-odkrywanie-poznawanie, Kraków 2002.

Krauze-Sikorska H., Edukacja przez sztukę, Poznań 2006.

Krawiecka K., Odkrywczy i kreacyjny charakter odtwórczego działania plastycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Szkoła Specjalna” 2007, nr 2, s. 130-135.

Kronenberg M., Muzykoterapia. Wykorzystanie technik aktywnych i receptywnych w profilaktyce stresu, Łódź 2005.

Kronenberger M., Muzykoterapia : podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2005.

Kronenberger M., Rytmika, Wyd. Global Enterprises, Łódź 2006.

Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2004.

Krzemińska A., Moje spotkanie z muzykoterapią prof. Detleva Cramera, „Szkoła Specjalna” 1996, nr 5, s. 309–310.

Krzeszewska A., Pracuję z trudnym czytelnikiem, „Biblioteka w Szkole” 1999, nr 9, s. 14.

Krzyśka S., Matematycznie o poezjo terapii, „Edukacja i Dialog” 2005, nr 4, s. 54-56.

Krzyśka S., Dzieci lubią wiersze, (w:) Julian Radziewicz J. (red.), „Edukacja i dialog” nr 5 (188), Warszawa 2007, s. 21-23.

Krzyśka S., Emocje i utwory poetyckie kierowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym - modele matematyczne, (w:) Karolak W., Kaczorowska B. (red.), Arteterapia w medycynie i edukacji, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2008, s. 99 - 104.

Krzyśka S., Lingwistyka statystyczna w terapii wierszem, (w:) Siemież M. i T. (red.), Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższe, Wrocław 2008, s. 133-137.

Krzyśka S., Matematycznie o poezjoterapii, w: red. Julian Radziewicz, Edukacja i dialog 4 (167), Warszawa 2005, s. 54-56.

Krzyśka S., O wartościach literatury dla dzieci, (w:) Krzywoń D. (red.), W kręgu sztuki i ekspresji dziecka, Wydawnictwo Archidiecezjalne, Katowice 2006, s. 97-103.

Krzyśka S., Poezjoterapia, (w:) Radziewicz J. (red.), Edukacja i dialog 9 (162), Warszawa 2004, s. 66-69.

Krzyśka S., Recepcja wierszy przez dzieci w wieku wczesnoszkolnym. cechy ilościowe utworów poetyckich, (w:) Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (red.), Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2007, s. 142-148.

Krzyśka S., Receptive poetry therapy and emotions. mathematical modelling, w: Wschód - Białoruś - Zachód. Współpraca w dziedzinie kształtowania i wzmocnienia zdrowia, Wydawnictwo Alternatywa, Brześć 2007, s. 28-32.

Krzyśka S., Rola statystyki w badaniach nad aktywnością ruchową ludzi w różnym wieku, (w:) Umiastowska D. (red.), Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, tom 12, Wydawnictwo „Albatros”, Szczecin 2008. s. 34-38.

Krzyśka S., Rzecz o poezjo terapii, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2004, nr 1/2, s. 42-43.

Krzyśka S., Rzecz o poezjoterapii, „Opieka wychowanie terapia” 2004, nr 1-2 (57-58), s. 42-43.

Krzyśka S., Statystyka języka wierszy dla dzieci, (w:) Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (red.), Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2008, s. 271-279.

Krzyśka S., Terapeutyczne aspekty poezji, (w:) Krasoń K., Mazepa-Domagała B. (red.), Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja - Samorealizacja - Wsparcie., Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda i Librus, Katowice 2005, s. 350-357.

Krzyśka S., Terapeutyczne aspekty poezji, (w:) Radziewicz J. (red.), Edukacja i dialog 8 (181), Warszawa 2006, s. 61-66.

Krzyżewska J. Cz. 1: Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz.2: Aktywizujące metody i techniki w edukacji, Suwałki 1998-2000.

Kubinowski D., Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, „Wychowanie Na Co Dzień”, 1997, nr 4-5, s. 27-29.

Kubinowski D., Edukacja taneczna wg metody Labana „Kultura Fizyczna”, 1996, nr 9-10, s. 29-32.

Kubinowski D., Taniec we współczesnej kulturze i edukacji, „Kultura Fizyczna”, 1997, nr 3-4, s. 27-29.

Kuczyńska A., Makowska H., Drama, która leczy, (w:) Kataryńczuk-Mania L., (red.) Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, s. 45-53.

Kukuła E., Zajęcia plastyczne a zajęcia terapeutyczne, „Plastyka i Wychowanie” 1993, nr 3, s. 54 – 57.

Kulesz B., Rola tańca w wychowaniu młodzieży, „Kultura Fizyczna”, 2003, nr 3-4, s. 22 – 26.

Kulesza M. (red.), Rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym: z doświadczeń Przedszkola Specjalnego nr 249 w Warszawie : przykładowe scenariusze zajęć, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

Kuligowski S., Teatr Nadziei, „Biblioterapeuta”, 2006, nr 1, s. 13-14.

Kupit M., Arteterapia, „Remedium” 2003, nr 3, s. 6-7.

Kuras B., Terapia przez sztukę, „Życie Szkoły” 2005, nr 10, s. 26 -28.

Kurcewicz M., Ruch , muzyka i taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo, „Wychowanie na co Dzień” 2002, nr 6, s. 18 – 19.

Kuśpit M., Arteterapia, „Remedium” 2003, nr 3, s. 6-7.

Kuźmińska O., Ewolucja tańca w XX wieku, „Kultura Fizyczna”, 2001, nr 3-4, s. 21 – 23.

Kwaśniowska J., Drama i teatr jako terapia „Polonistyka” 2003, nr 9, s. 551-555.

Kwiatkowska G. E., Arteterapia. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1991.

Laban, R., revised by L. Ullmann, Mastery of Movement (4th Edition), Northcote House, Plymouth 1992.

Lato R., Nowatorskie rozwiązania metodyczne w muzykoterapii dzieci, (w:) Kataryńczuk–Mania L. (red.), Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, Wyd. WSP, Zielona Góra 2000, s. 53–59.

Lech A., Terapia plastyką, „Nowe w Szkole” 2004, nr 4, s. 11 – 13.

Lecourt E., Muzyka i struktura muzyczna, „Psychoterapia” 2004, nr 1, s. 77-81.

Lenartowicz E., Rewalidacja a ekspresja twórcza. „Plastyka i Wychowanie”, 1996, nr 3, s. 29.

Leszczyńska M., „Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka ...”, „Wychowanie w Przedszkolu” 1996, nr 2, s. 94 – 101.

Leszek P., Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym „Szkoła Specjalna” 2000, nr 2/3, s. 105-109.

Leśniak M., Jędrzejowska-Mitas J., Teatrzyk „Maja” drogą do uspołecznienia dla dzieci upośledzonych umysłowo, „Szkoła Specjalna” 2000, nr 5, s. 262 -268.

Lett, W., Researching experiential self knowing, “The Arts in Psychotherapy” 1998/25 (5) 331-342.

Levy F. J. (red.), Dance and other expressive Art. Therapies, New York & London 1995.

Levy F. J., Dance/Movement Therapy. Reston, US 1992.

Levy F., Dance and Other Expressive Arts Therapies: When Words Are Not Enough, Routledge London1996.

Lewandowska B., Lewandowska K., Sołowiej J., Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Wyd. UG, Gdańsk 1990.

Lewandowska D., Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 5, s. 38 – 40.

Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca : zbiór rozpraw z psychologii muzycznej dziecka i muzykoterapii dziecięcej, Gdańsk 2001.

Lewis, P., Theoretical Approaches in Dance Movement Therapy, Vols I & II, USA: Kendall/Hunt, 1984; 1986.

Limont W., Nielek-Zawadzka K. (red.), Dylematy edukacji artystycznej. T. 2, : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, Impuls, Kraków 2006.

Liszewska M., Człowiek, ból i muzykoterapia, „Wspólne Tematy” 2004, nr 11-12, s. 29-35.

Loman, S. & Merman H., "The KMP: a tool for dance/movement therapy", American Journal of Dance Therapy,18.1, Spring / Summer ADTA, 1996.

Lowenfeld V., Brittain W. D., Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, Warszawa 1977.

Łabecka G., Mańka L., Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym. „Życie Szkoły”, 2000, nr 8, s. 492-496.

Łukaszewska M., Młodopolskie pejzaże : scenariusz zajęć z wykorzystaniem elementów arteterapii, „Poradnik Bibliotekarza” 2007, nr 6, s. 34-35.

Łukaszewska-Garda J., Szperkowski T., Współtworzenie. Zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo. Warszawa, 1997.

Łukomska E., Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej, „Szkoła Specjalna” 2004, nr 4, s. 312-315.

Łukomska E., Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo, „Szkoła Specjalna” 1999, nr 1, s. 32 -39.

Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J. Drama w szkole podstawowej. Lekcje języka polskiego w klasach 4-6, Warszawa 1997.

Maciejczyk A., Walory rytmiki w kształtowaniu postawy twórczej, (w:) Kapnik M., Sacher W. A. (red), Sztuka w terapii i edukacji. Kraków, 2004, s. 231 – 235.

Maciejczyk A., Walory rytmiki w kształtowaniu postawy twórczej, (w:) Kapnik M., Sacher A. (red.), Sztuka w terapii i edukacji, Kraków, 2004, s. 231 – 235.

Madej L., A może metodą dramy? Propozycje metodyczne, Kalisz 1995.

Maj E., Uczestnictwo w kulturze rewalidacji młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, „Szkoła Specjalna” 1996, nr 3, s. 167-172.

Makaś M., Warsztaty edukacji twórczej - wybrane elementy arteterapii w pracy wychowawczej w zakładzie leczniczym, CDiDN, Szczecinie2004.

Makowska K., Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu, „Edukacja i Dialog” 2007, nr 5, s. 17-20.

Makowska J., Muzyka łagodzi obyczaje? „Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze” 1994, nr 3, s. 26–28.

Małecka-Myślik M., Muzykoterapia: cele, zasady, formy: krótki szkic. Auxilium Sociale. – 2002, nr 1, s. 281-284.

Marchew M., Drama w profilaktyce, „Remedium” 2005, nr 7-8, s. 44 – 45.

Marchwicka M., Bajki jako element treningu autogennego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1990, nr 3, s. 47-48.

Marcinkowska J., Tam gdzie mieszka muzyka, „Twórczy Nauczyciel” 2005, nr 6, s. 22-23.

Marek E., Terapia przez sztukę. Dwie konferencje. „Życie Szkoły” 2005, nr 10, s. 52 – 58.

Marszałek C., Rola tańca w rozwoju dziecka, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 2, s. 104-108.

Marszałek E., Praca muzykoterapeuty psychiatrii, „Psychoterapia” 2004, nr 1, s. 83-88.

Marszałek E., Praca muzykoterapeuty psychiatrii, „Psychoterapia” 2004, nr 1, s. 83-88.

Masłowska L., Terapeutyczna rola zajęć pozalekcyjnych w szkole szpitalnej, „Szkoła Specjalna” 1997, nr 5, s. 293-298.

Matusiak B., Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Scenariusze, Warszawa 1998.

Matyja A., Metody i techniki stosowane w socjoterapii, „Opieka- Wychowanie-Terapia” 2005, nr 3/4, s. 22-25.

Mazur D., Rola i miejsce terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji. Teatrzyk kukiełkowy w świetle usprawnienia biospołecznego dzieci specjalnej troski, „Wspólne Tematy” 2004, nr 3, s. 22-26.

Mazurowa M., Muzykoterapia w Centrum Zdrowia Dziecka „Zagadnienia a Zdrowie Psychiczne” 1987, nr 1, s. 27-34.

Meekums, B., Dance Movement Therapy, wyd. Sage, London 2002.

Mentrup J., Gimnastyka i taniec, wyd. KDC, Warszawa 2008.

Metera A., Zastosowanie technik muzykoterapii w procesie edukacji, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.), Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 143-157.

Micińska-Łyżniak A., Radość z sukcesów, „Życie Szkoły” 2004, nr 3, s. 56- 58.

Mikrus A., Wyczesany J., Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo, Kraków, 2001.

Milanowska K. (red.),Techniki pracy w terapii zajęciowej Wyd. II, PZWL, Warszawa 1982.

Milczarek B., Muzykoterapia i trening relaksacyjny w pracy z dziećmi, (w:) Skorek E. (red.), Terapia pedagogiczna, Kraków 2005, s. 168 – 169 (T. 2).

Miller H., Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji, „Szkoła Specjalna” 2000, nr 2/3, s. 124 – 128.

Minczakiewicz E. M., Terapia muzyką w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa, (w:) Pilecka W., Ozgi A., Kurtka P. (red.), Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005. – S. 417-429.

Minta D., Terapeutyczne znaki w ekspresji plastycznej dziecka, „Plastyka i Wychowanie” 1995, nr 1, s. 24 – 25.

Mitrzak R., Diaporama w terapii dzieci, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 1993, nr 2, s. 73-74.

Molicka M., Bajka jako metoda reedukacji lęku u dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001, nr 1, s. 40-44.

Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci. Poznań, 1999.

Molicka M., Bajki terapeutyczne.Cz. 2. Poznań, 2003.

Molicka M., Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Media Rodzina, Poznań 2002.

Molicka M., Bajkoterapia, Poznań 2002.

Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań, 2002.

Moore, C. & Yamamoto K., Beyond Words: Movement Observation and Analysis, Gordon & Breach, New York 1988.

Mościcki M., Muzykoterapia, „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1986, nr 5, s. 173-174 i nr 6, s. 208-20.

Mroziewicz M., Rysunek dziecka upośledzonego umysłowo, „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 23 -25.

Mrugalska K., Wychowanie muzyczne w szkole podstawowej specjalnej : poradnik metodyczny, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.

Mucha S., Eysymontt Z., "Muzykoterapia" oczami muzykoterapeuty i lekarza, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2006, nr 1, s. 46-48.

Muraszko B., Arteterapia czyli psychorysunek, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 10, s. 49 – 50.

Muraszko B., Arteterapia w szkole, „Nowa Szkoła” 1995, nr 3, s. 5-8.

Muraszko B., Arteterapia, czyli psychorysunek, „Edukacja i Dialog” 1995, nr 10, s. 49-50.

Muzyka i ruch dla każdego, wyd. “Klanza”, Lublin 2000.

Naess Lewin, J. L., Dance Therapy Notebook, Washington D.C: Marian Chace Foundation, 1998.

Natanson T., Wstęp do nauki o muzykoterapii, Gdańsk 2000.

Nęcka E. ,Trening twórczości, Kraków 1992.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2002.

Nieduziak E. M., Zabawa teatrem, "praca teatrem" - o dwóch stronach terapeutycznej funkcji teatru, (w:) Baran J., Olszewski S. (red.), Świat pełen znaczeń - kultura i niepełnosprawność, Impuls, Kraków 2006, s. 285-298.

Niemczykowa A., Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych, „Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 4, s. 6-9.

Nikiciuk A., Wpływ muzykoterapii na samoocenę niedostosowanych społecznie, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 2, s. 85 – 92.

Nitsch K., Bajki pomagają dzieciom. Opowieści, które uzdrawiają, pocieszają i dodają odwagi. Warszawa, 2001.

Nordoff P., Robbins C., Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi : historia, metoda i praktyka, Impuls, Kraków 2008.

North M., Personality Assessment Through Movement, Northcote House, Plymouth 1990.

Nowak A., Wybrane edukacyjne i prawne aspekty niepełnosprawności, Kraków, 1999.

Nowosad J., Muzykoterapia w edukacji dzieci i młodzieży szkolnej, „Wiadomości Opinie Myśli” 2003, nr 1, s. 22-23.

Nożyńska Z., Wpływ tańca na rozwój osobowości człowieka. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna” 1972, nr 6, s. 5-7.

Obuchowicz-Caban A. : Terapeutyczne funkcje muzyki. „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 20-22.

Ochwanowski P., Sęk M., Możliwości wykorzystania muzykoterapii w profilaktyce i resocjalizacji, „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 2, s. 196-206.

Ogólnopolskie Spotkanie Współpracowników Zakładu Muzykoterapii przy Katedrze Kompozycji I Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu 24-25 listopada 1980 / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Zakład Muzykoterapii, wyd. PWSM, Wrocław 1980.

Okoń W., Zabawa w rzeczywistość, Warszawa 1987.

Olas A., Arteterapia inspiracją dla pedagogiki, „Szkoła Specjalna” 2006, nr 4, s. 298-306.

Olechnowicz H., Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo: programy i metody, Warszawa, 1994.

Olinkiewicz E., Jak rozwijać osobowość przez sztukę. Warsztaty Edukacji Twórczej. Program interdyscyplinarny, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.

Olszewska M., Stuka nie dla sztuki, „Charaktery” 2002, nr 8, s. 46 -47.

Opala – Wnuk K., Arteterapia - poza schematem szkolnej ławki, „Psychologia w Szkole” 2005, nr 2, s. 3-11.

Opowieści terapeutów, Warszawa 1997.

Orff G., Kluczowe pojęcia muzykoterapii Orffa, „Psychoterapia” 1995, nr 2, s. 5-13.

Oster G. D., Goud P., Rysunek w psychoterapii, wyd. GWP, Gdańsk 2000.

Palider A., Poręba M., Zajęcia muzyczno-taneczne jako forma terapii przez sztukę, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2003, nr 4, s. 213-214.

Pallaro P., Authentic Movement: Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler, and Joan Chodorow, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia 1999.

Pallaro R. ed., Authentic Movement: Essays by Mary Stark Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow, Jessica Kingsley, London 1999.

Pałuba M., Arteterapia, „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 13-16.

Pankowska K., Drama - zabawa – myślenie, Warszawa 1990.

Pankowska K., Edukacja przez dramę. Warszawa 1997.

Pankowska K., Psychodrama Jakoba Moreno, „Plastyka i Wychowanie” 1996, nr 3, s. 38-40.

Papadopoulos N., "Critical Essay: Jung and Authentic Movement. Reflections on the book "Authenthic Movement" edited by P. Pallaro", Journal for Jungian Studies, 46.1: Harvest 2000.

Paradowska E., Mówiąc językiem sztuki. (O warsztatach arteterapeutycznych dla dorosłych osób głuchoniewidomych), „Szkoła Specjalna”, 2004, nr 4, s. 304-307.

Parker G. & Best P., "Moving Reflections: The Social Creation of Identities in Communication", 4th European Consortium of Arts Therapies in Education (workshop and presentation), London, UK 1997.

Parkita E., Możliwości terapii przez sztukę, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2006, nr 5, s. 61-63.

Pawlak P., Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Impuls, Kraków 2005.

Payne H. ed., Dance Movement Therapy: Theory and Practice, Routledge, London 1992.

Payne H.L., Creative Movement and Dance in Groupwork, Speechmark, Oxon 2000.

Pędzich Z. (red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka w terapii grupowej, wyd. Arteer, Warszawa 2009.

Pędzich Z., Od choreoterapii do tańca w kręgu - terapeutyczne i duchowe wymiary tańca, „Nowiny Psychologiczne”, 2003, nr 4, s. 87-92.

Pęska L., Dziecko, lęk, literatura, „Guliwer” 1992, nr 4, s. 42-45.

Piszczek M., Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody), Wyd. 2 poszerz, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2002.

Piszczek M., Równe szanse : zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla dzieci w wieku 9-11 lat z rodzin dysfunkcyjnych, wyd. „Seventh Sea”, Warszawa 2001.

Plecan J., Domowa terapia, „Guliwer” 1998, s. 30-31.

Ploch L., Aktywizacja twórcza w Ogólnopolskim Teatrze Niepełnosprawnych w Warszawie, „Nowa Szkoła” 2007, nr 3, s. 214-223.

Ploch L., Fundacja krzewienia kultury artystycznej osób z upośledzeniem umysłowym, „Szkoła Specjalna” 2000, nr 2/3, s. 105-109.

Ploch L., Realizacja specjalnych potrzeb edukacji muzycznej uczestników orkiestry osób niepełnosprawnych, „Szkoła Specjalna” 2008, nr 2, s. 92-99.

Polkowska I., Praca rewalidacyjna z dziećmi upośledzonymi umysłowo w szkole życia, Warszawa 1994.

Popek L., Sałata I., Twórczość plastyczna jako forma diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi o charakterze depresji, „Wychowanie Na Co Dzień” 1995, nr 10, s. 18-21.

Popek S., Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, Warszawa 1998.

Popek St., Analiza twórczości plastycznej dzieci i młodzieży. WSiP, Warszawa 1978.

Popek St., Okresy i fazy twórczości plastycznej, (w:) „Metodyka plastyki w klasach IV-VII" WSiP, Warszawa 1989.

Popek S. (red.), Twórczość artystyczna w wychowaniu dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa 1985.

Poraj G., Rola rysunku w diagnozie psychologicznej, „Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej", PK InSEA, Łódź 2000.

Portalska H., Muzyka, dźwięk, mikrodrgania w rozładowywaniu konfliktów i agresji, „Wspólne Tematy” 2000, nr 6, s. 14-19.

Portalska H., Muzykoterapia a najnowsze zdobycze techniki, „Gestalt” 1995, nr 19 -21, s. 19-23.

Portmann R., Gry i zabawy przeciwko agresji, „Jedność”, Kielce 2003.

Potaczek V., Muzykoterapia w przedszkolu, „Wychowanie w Przedszkolu” 1998, nr 4, s. 296–299.

Pruszkowska A. (red), Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1990.

Prysak D., Techniki parateatralne w procesie rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) Rottermund J., Klinik A. (red.), Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Impuls, Kraków 2005, s. 237-244.

Przetacznikowa M., Spionek H., Początki twórczości rysunkowej dziecka, (w:) Żebrowska M. (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, PWN, Warszawa 1977.

Raczkiewicz D., Rola zajęć teatralnych rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym „Szkoła Specjalna” 2001, nr 2, s. 102 – 104.

Radzik A. (red.), Pogranicza – literatura, teatr i psychologia, Kraków, 2001.

Rajska D., Twórcza terapia, „Wychowawca”, 2008, nr 5, s. 28-29.

Raszewska M., Rola muzykoterapii w pracy z dziećmi upośledzonymi, „Kultura Fizyczna” 1998, nr 3/4, s. 21–23.

Rechnio B., Plastyczna terapia, „Wszystko dla Szkoły” 2002, nr 5, s.11–14.

Regner A., Kassalik K., Szkoła integracyjna przez arteterapię, „Nowa Szkoła” 1996, nr 9, s. 59-60.

Reichel G., Rebenstein R., Thanhoffer M., Grupa i ruch. Metody relaksacyjne. Taniec twórczy. Sport zespołowy. Gry i zabawy integrujące. Warszawa 1997.

Reichmann W., Udział niepełnosprawnego umysłowo w terapii sztuką ze szczególnym uwzględnieniem technik plastycznych . Cz. II, „Wspólne Tematy” 2002, nr 7/8, s. 10-17.

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk 2005.

Røine E., Psychodrama : o tym jak grać główną rolę w swoim życiu, „Kontakt”, Opole 1994.

Roine E., Psychodrama. O tym, jak grać główną rolę w życiu. Opole 1994.

Romanowska B. A., Muzykoterapia dogłębna - komórkowa czyli łatwe techniki leczenia Ciała - Umysłu - Ducha za pomocą dźwięku, Studio Astropsychologii, Białystok 2006

Rottermund J., Klinik A. (red.), Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wyd. Impuls, Kraków, 2005.

Rożnowska A., Terapia twórczością jako profilaktyka stresu, (w:) Deptała M (red.), Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004, s. 244-255.

Rudowski T., Arteterapia - inspiracje i wartości, Wyd. IPSiR UW, Warszawa 2007.

Rudowski T., Jeszcze raz o resocjalizacji przez twórczość plastyczną, „Opieka – Wychowanie – Terapia” 1997, nr 1, s. 23-25.

Rumianowska O., Wpływ zajęć muzykoterapeutycznych na łagodzenie napięć u dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, (w:) Jutrzyna E. (red.), Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2003, s. 203-211.

Rybczyńska D., Kotyza M., Matysik M. (red), Elementy arteterapii w pracy z pacjentem uzależnionym od narkotyków, (w:) Ciągłość i zmiana W obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków, 2003. AUTOR ARTYKULU?????????????????????????

Rybotycka L., Gry dramatyczne. Teatr młodzieży. Warszawa 1976.

Rysunek dziecka: etapy rozwoju, znaczenie, aspekt psychologiczny twórczości plastycznej dziecka: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1980 – 2002, „Wszystko dla Szkoły” 2003, nr 6, s. 25.

Sacher A. W., Europa - integracja - sztuka : tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej, „Auxilium Sociale” 2005, nr 2, s. 328-334.

Sacher W. A., Knapik M. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, wyd. IMPULS, Kraków 2004.

Sacher W., Projekt naukowo-artystyczny: Europa – integracja – sztuka: tematyczna koncepcja pracy edukacyjno-terapeutycznej, wyd. Guliwer, MIASTO 2004.

Sadowska S. (red.), Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki, wyd. Akapit, Toruń 2006.

Salik W., Nauka gry na instrumencie z nut dziecka upośledzonego umysłowo, „Szkoła Specjalna” 1996, nr 5, s. 289–295.

Samulczyk T., Teatr jako lek lub zamiast lekarstwa, (w:) Kataryńczuk-Mania L., Karcz J. (red.) Terapia sztuką w edukacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004, s. 247-255.

Schieder B., Bajki dodają odwagi, Kielce 2006.

Schiftan Y., Stadnicki A., Musica Medica – Musica Lingua, „Szkoła Specjalna” 1999, nr 1, s. 47–49.

Schiftan Y., Stadnicki A., Terapia akustyczno-wibracyjna Musica Medica w oddziaływaniach zdrowotnych i pedagogicznych, wyd. APS, Warszawa 2003.

Schmais C., Understanding the Dance/Movement Therapy Group, “American Journal of Dance Therapy” 1998/20.1.

Schoop T., Komm Und tanz mit mir!, “P.A.N.” Zurich 1981.

Schott-Billman F., Primitive expression: An Anthropological Dance Therapy Method, “The Arts in Psychotherapy”, 19 (2) /1992, s. 105-111.

Schwinger T., Inscenizacja baśni - szanse i zagrożenia, „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 2, s. 116-129.

Sekułowicz M., Rola muzykoterapii w usprawnianiu dzieci z niepełnosprawnościami wielozakresowymi, (w:) Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy, wyd. DSW, Wrocław 2004, s. 203-207.

Sekułowicz M., Wykorzystanie zajęć muzycznych i plastyczno-ruchowych w terapii zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci autystycznych, (w:) Jutrzyna E. (red.), Sztuka w życiu i edukacji osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia, Wyd. APS, Warszawa 2003, s. 212-221.

Siegel E., Dance Movement Therapy: Mirror of Ourselves: The Psychoanalytic Approach,: Human Science Press, New York 1984.

Siemeż M. B., Twórczość osób niepełnosprawnych jako droga do samorealizacji. „Biblioterapeuta” 2000, nr 3, s.1 – 4.

Siemeż M., Dolnośląski Ośrodek Osób Twórczych – jako przykład zintegrowanych działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, (w:) Cytowska B., Wilczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, Kraków, 2006, s. 181-190.

Siemież M., Wspólne elementy biblioterapii i muzykoterapii, (w:) Białkowski A. (red), Nowe trendy w edukacji muzycznej, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 235-241.

Sienkiewicz M., Zajęcia plastyczne w świetlicy, „Życie Szkoły” 2004, nr 9, s. 13- 16.

Sikora E., Terapia inaczej – arteterapia, „Arka” 2001, nr 35, s. 46 – 49.

Sikorska-Krauze H., Frąckowiak M., Improwizacje muzyczno-ruchowe w terapii i wspomaganiu rozwoju dzieci z cechami lękliwości społecznej, (w:) Kruk-Lasocka J., Sekułowicz M. (red.), Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy, wyd. DSW, Wrocław 2004, s. 208-214.

Sikorski W., Bezsłowne komunikowanie się w terapii, wyd. Impuls, Kraków 2002.

Sikorski W., Psychoterapia: wybrane formy i techniki, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Nysa 2005.

Sikorski W., Terapeutyczne walory twórczości plastycznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1997, nr 5, s.40 - 42.

Sikorski W., W kierunku teatralizacji psychodramy, „Psychodrama” 1997, nr 4, s. 29-36.

Sikorski W., Warsztaty terapii zajęciowej, (w:) Brągiel J, Badora S. (red), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, wyd. UO, Opole, 2005, s. 247 – 256.

Skoczek A., Dlaczego taniec? „Nauczanie początkowe”, 2004/2005, nr 3, s. 69 – 71.

Skorek E. M. (red), Terapia Pedagogiczna. T.2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, „Impuls”, Kraków 2005.

Skorek E. M. (red.), Wybrane zagadnienia z terapii muzycznej, (w:) Kataryńczuk-Mania L. (red.) Terapia pedagogiczna. T. 2 : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Impuls, Kraków 2005, s. 11-16.

Skorek E. M., Warsztat muzykoterapeutyczny: ”Drzewko smutku – drzewko radości”, (w:) Kataryńczuk-Mania L. (red.) Terapia pedagogiczna. T. 2 : Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, Impuls, Kraków, 2005, s. 168 – 169.

Skorny Z., Emocje a korekcyjna funkcja biblioterapii, Wrocław 1988.

Słupczyńska W., Inscenizacja jako jedna z form pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim w klasach młodszych, „Szkoła Specjalna” 1988, nr 5, s. 375 -379.

Smieja J., Spektakle „O złym królu i odważnym Andrzeju” oraz „Królewna Żabka”. Efekty korelacji języka polskiego, techniki i plastyki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo, „Szkoła Specjalna” 1997, nr 5, s. 303 – 305.

Smrokowska - Reichmann A., Creative Music Therapy – poprzez muzyczny dialog dla zdrowia, „Wspólne Tematy” 2004, nr 2, s. 34-40.

Smrokowska-Reichmann A., Senior z demencją a dźwięki : od porządkowania wrażeń akustycznych do muzykoterapii : teoria i wskazówki praktyczne, „Wspólne Tematy” 2006, nr 4, s. 10-18.

Smrokowska-Reichmann A., Senior z demencją a dźwięki : od porządkowania wrażeń akustycznych do muzykoterapii. Cz.2, „Wspólne Tematy” 2006, nr 5, s. 43-50.

Smrokowska-Reichmann A., W zwierciadle fantazji : czego uczą nas bajki i baśnie? „Wspólne Tematy” 2001, nr 11/12, s. 33-35.

Sobińska H., Elementy muzykoterapii, „Wychowanie w Przedszkolu” 2007, nr 3, s. 35-36.

Stachyra K., „Tańce na siedząco” jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001, nr 1, s. 33- 35.

Stachyra K., Stan polskiego piśmiennictwa dotyczącego muzykoterapii dzieci, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 3, s. 115-119.

Stadnicka A., Muzykoterapia Nordoff-Robbins, „Szkoła Specjalna” 2000, nr 1, s. 29–30.

Stadnicka J., Pobudzanie dyspozycji poznawczych dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim poprzez ćwiczenia muzyczno-ruchowe. „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, 1993, nr 5, s. 220-227.

Stadnicka J., Rewalidacja dzieci niewidomych przez rytmikę. „Szkoła Specjalna”, 1990, nr 2-3, s. 74-83.

Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa 1998.

Stadnicki A., Międzynarodowy Kongres Muzykoterapeutyczny, „Szkoła Specjalna” 1997, nr 3, s. 179–182.

Stanton-Jones K., An Introduction to DMT in Psychiatry, London: Routledge, 1992.

Stańczak T., Metody biblioterapii, „Szpitalnictwo Polskie” 1979, nr 6, s. 275-278.

Stasiakiewicz M. P., Arteterapia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną : wybrane problemy teorii i praktyki, (w:) Limont W., Nielek - Zawadzka K. (red.), Dylematy edukacji artystycznej, T 2 : Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, "Impuls", Kraków 2006, s. 475-510.

Stawecka A., Twórczość plastyczna w kompensacji dzieci przewlekle chorych, „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2004, nr 2, s. 13-16.

Stawecka A., Kompensacyjna funkcja działalności plastycznej dzieci przewlekle chorych - propozycja wprowadzenia elementów arteterapii, „Edukacja” 2003, nr 2, s. 102-109.

Stawecka A., Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną, „Nauczanie Początkowe” 2006/2007, nr 1, s. 62-67.

Stawecka A., Przykłady tworzenia mandali, „Nauczanie Początkowe” 2006/2007, nr 1, s. 93-96.

Stawiarska A., Arteterapia osób niepełnosprawnych umysłowo (na przykładzie warsztatów ceramicznych), (w:) Knapik M., Knapik W., Sacher W. A., (red.), Sztuka w edukacji i terapii Uniwersytet Śląski. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Zakład Arteterapii, Impuls, Kraków 2004, s. 157-161.

Stefańska A., Funkcje teatru wobec osób niepełnosprawnych umysłowo. w: ( red.) A. Jaworska, M.Nowak i inni. Od teatru do terapii .T I. Miedzy teorią a praktyką. Lublin 2006

Stefańska A., Człowiek jest dobry : grzech i odmienność, czyli o warsztatach teatroterapii osób niepełnosprawnych intelektualnie. w: (red.) K.Krasoń, B.Mazepa- Domagała. Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Katowice 2007

Stefańska A., Nadać zabawie inne znaczenie, Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002.

Stefańska A., O konieczności prowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w szkole średniej. w: (red.) M. Lewicki. Refleksje o edukacji. Kompetencjach w kształceniu. Ostrów Wlkp 2007.
14. Stefańska A., Dramaterapia jako proces nadawania znaczeń przez uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, (w:) A. Błachnio, M. Drzewowski, M.Schneider, W. Maliszewski (red.), Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. Toruń 2008

Stefańska A., Opis projektu badawczego na przykładzie wybranych spotkań dotyczących realizacji scenki teatralnej <Kłamstwo>, (w:) Krasoń k., Mazepa - Domagała B. (red.), Wymiary ekspresji dziecięcej. Stymulacja- samorealizacja- wsparcie, Katowice 2005.

Stefańska A., Przeciw bierności czyli o rozwojowym walorze teatroterapii. w:(red.)A.Keplinger. Bierność społeczna. Warszawa 2008

Stefańska A., Teatroterapia jako antidotum przed odrzuceniem, Studia Pedagogiczno- Artystyczne. T II. IPA UAM Poznań 2002.

Stefańska A., Teatroterapia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wokół standardów jakości pracy terapeutycznej w porównaniu ze standardami imprez artystycznych. w: ( red.) M. i T. Siemież , Arteterapia w edukacji i rozwoju człowieka , Wrocław 2008

Stefańska A., Terapeutyczno - rozwojowe funkcje procesu gry. Między dramą, dramaterapią a psychodramą. w: (red.) K..Krasoń, B.Mazepa-Domagała. Wyrazić i odnaleźć siebie czyli o sztuce, ekspresji ,edukacji i arteterapii. Katowice-Mysłowice 2008

Stefańska A., Using the theatrical activities in the process of developing the sense of dignity at the youth with mental disability of light degree. Polish Journal Of Applied Psychology nr1, vol.4., 2006

Stefańska A., W pustej przestrzeni czyli o wykorzystaniu metody stylizacji w pracy teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim. w: Kwartalnik "Arteterapia. Terapia sztuką w praktyce", 2008, cz.1. nr 1, cz.2. nr 2

Stefańska A., Warunki konieczne w procesie nabywania lub utraty poczucia godności osobistej. w: (red.) M.Jedrzejko W.Bożejewicz . Człowiek w sieci zniewolonych dróg. Akademia Humanistyczna .Pułtusk 2007 - recenzja książki " Refleksje o edukacji" pod red. M. Lewicki . wyd. II LO, Ostrów 2007

Stefańska A., Zachować godność, czyli o artystycznym teatrze ludzi niepełnosprawnych umysłowo, „Wspólne Tematy” 2004, nr 10, s. 42-48.

Stefańska A., Zadania reżysera w pracy terapeutyczno- teatralnej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, (w:) Krasoń k., Mazepa - Domagała B. (red.), W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące. Katowice 2006

Stefańska A., Zajęcia dramy dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, „Biuletyn Informacyjny PTD” nr 24, 2003.

Stefańska A., Zastosowanie baśni i bajki w arteterapii, „Wspólne Tematy” 2001, nr 11/12, s. 31-33.

Stępniak Z., Nauczanie śpiewu może leczyć, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2003, nr 5, s. 261 – 263.

Storr A., Jung, Fontana, London 1986.

Sułkowski B., Zabawa- studium socjologiczne, Warszawa 1984.

Suświł M., Muzyka łagodzi pierwsze trudności, „Wychowanie w Przedszkolu” 1993, nr 10, s. 588 – 594.

Szafraniec G., Krasoń K., Teatr niepełnosprawnych. Sztuka czy terapia? Inkluzja czy rozłączność? Pytania niepotrzebne, „Auxilium Sociale” 1999, nr 3-4, s. 177 – 184.

Szafraniec G., Kultura a integracja - sztuka wobec niepełnosprawności, Katowice, Biblioteka Śląska, 2004.

Szczerba S., Rola muzykoterapii w edukacji i wychowaniu, „Nauczanie Początkowe” 2004/2005, nr 3, s. 47 – 54.

Szczupał B., Wybrane elementy terapii w procesie edukacji artystycznej, „Szkoła Specjalna”, 2002 nr 4, s.251-252.

Szewczyk Z., Ćwiczenia muzykoterapeutyczne na kolonii zdrowotnej dla dzieci jąkających się, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne”, 1976, nr 3, s. 69-73.

Szlachta W., Wójcikiewicz M., Rewalidacyjna i terapeutyczna funkcja książki i biblioteki w zakładach opieki zdrowotnej i społecznej, „Poradnik Bibliotekarza” 1999, nr 2, s. 10-11.

Szmidt K., Modrzejewska - Świgulska M. (red.), Psychopedagogika działań twórczych., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Szocki J., Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych, Wrocław 1985.

Szocki J., Funkcjonowanie biblioteki i książki wśród dzieci niewidomych, „Poradnik Bibliotekarza” 1992, nr 6, s. 14-16.

Szocki J., Żyromska J.: Biblioteki i książki w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych i młodzieży z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi, Wrocław 1980.

Szostak-Gąsienica A., Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce, Warszawa, 2003.

Szostakiewicz – Lasota B., Arteterapia jako jedna z form aktywizacji osób niepełnosprawnych, „Rewalidacja” 2005, nr 1, s. 80-89.

Szóste Ogólnopolskie Spotkanie Współpracowników Zakładu Muzykoterapii przy Katedrze Kompozycji i teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu 26-27 listopada 1977 / Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna we Wrocławiu. Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki. Zakład Muzykoterapii, PWSM, Wrocław 1978.

Sztygar-Kwas D., Warsztaty terapii przez ruch, „Szkoła Specjalna”, 2005, nr 2, s. 149 – 150.

Szul M., Miejsce sztuki w życiu osób chorych psychicznie w świetle badań własnych : analiza wyników badań jakościowych przeprowadzonych metodą teorii ugruntowanej, „Wspólne Tematy” 2006 nr 7/8, s. 23-29.

Szulc W. (red.), Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, wyd. ATUT, Wrocław 2010.

Szulc W., A course of "Culture Therapy" at the Faculty of Nursing and Health Sciences. W: MedEd - 21: An Account of Initiatives for Change in Medical Education in Europe for the 21st Century. G.D. Majoor (et al.) Amsterdam Thesis Publishers, 1997, s. 167 - 171.

Szulc W., Arteterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej. W: Materiały z konferencji naukowej nt.: "Biblioterapeuta w poszukiwaniu tożsamości zawodowej". Wrocław 1997, s. 40-47.

Szulc W., Arteterapia rodzinna. Studium przypadku, (w:) Wołowicka L. (red.), Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, Poznań 1998, cz. XIII, s. 74-77.

Szulc W., Artystyczna forma reminiscencji. The artistic form of reminiscence W: Zachowania ludzkie w zdrowiu i chorobie. Human Behaviour in Health and Illness Instytut Psychosomatyczny Warszawa 1999, s. 253 - 255.

Szulc W., Biblioterapia i inne terapie kreatywne, (w:) Kledecki Z (red.), Aesculapius, Wielkopolska Izba Lekarska, Kalisz 1998, nr 55, s. 24-27

Szulc W., Biblioterapia w Internecie, „Poradnik Bibliotekarza” 1999, nr 11/12.

Szulc W., Co nam zostało z tych lat? Upowszechnianie kultury w Polsce Ludowej oceniane z perspektywy bliższej i dalszej, (w:) Grzesiak J. (red.), Edukacja i kultura, UAM Kalisz 2002,s.179 -183.

Szulc W., Człowiek chory i książka, „Bibliotekarz” 1984, nr 9/10 s. 228-233.

Szulc W., Edukacja arteterapeutów – historia i perspektywy. „Kwartalnik Edukacyjny”, 2005, nr 3, s. 3-10.

Szulc W., Etnopielęgniarstwo, „Pielęgniarstwo 2000”, 1999 nr 2 (43), s. 34-36.

Szulc W., Europejskie standardy kształcenia muzykoterapeutów. (w:) Gmitrowicz A. Karolak W. (red.), Arteterapia. Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, PK InSEA Łódź 2000, s. 18 - 22.

Szulc W., Historia arteterapeutyki, „Edukacja i Dialog”, 2006 , nr 8 , s. 66-69.

Szulc W., Izrael w roku 2000. Refleksje na marginesie obrad Europejskiego Komitetu Muzykoterapii w Jerozolimie, „Alma Mater” 2000, Rok X, nr 4, s. 208 - 213.

Szulc W., Jakość życia a kulturoterapia - ujęcie modelowe „Pielęgniarstwo 2000”, 1996, nr 2, s. 13-16.

Szulc W., Kierunki rozwojowe współczesnej arteterapii. (w:) Jankowski D. (red.), Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Kalisz 1999, s. 310 - 314.

Szulc W., Koncepcja kulturo terapii, (w:) Gapik L. (red.), Postępy Psychoterapii, UAM, Z-d Promocji Zdrowia i Psychoterapii, Poznań 1998, t. 1, s. 92-97.

Szulc W., Koncerty i muzykoterapia. „Aesculapius” 2000, nr 62, s. 11 – 12

Szulc W., Kulturoterapia w modułowym programie nauczania na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu,(w:) Wołowicka L. (red.), Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, Poznań 1998, cz. XIII, s. 77-81.

Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno - oświatowej w lecznictwie, Wyd. AM w Poznaniu, Poznań 1994.

Szulc W., Leczenie muzyką, czyli muzykoterapia, „Aesculapius” Wielkopolska Izba Lekarska, Kalisz 1998, nr 54, s.6-9.

Szulc W., Meloterapia - terapeutyczne walory śpiewu. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu., Wrocław 2000 nr 6.

Szulc W., Michalak B.: Praca z głosem w dramoterapii. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, nr , Wrocław 2000

Szulc W., Muzyka a jakość życia(cz. I), „AlmaMater”, 1999, Rok IX, nr 3/32, s. 54 - 57.

Szulc W., Muzyka a jakość życia. (Cz. II), „AlmaMater”, 1999, Rok IX, nr 4/33,s.94-97.

Szulc W., Muzykoterapia jako przedmiot badań i edukacji, Wyd. UMCS, Lublin 2005.

Szulc W., Muzykoterapia w granicznych momentach życia człowieka: ból narodzin i lęki starości, „Muzykoterapia Polska” 2001, nr 1, s.20 -46.

Szulc W., Muzykoterapia wobec konfliktów współczesnego świata, „Wspólne Tematy” 2005, nr 6, s. 21-27.

Szulc W., Nauczanie sztuki a arteterapia. (w:) Jankowski D. (red.), Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna, UAM Poznań 1996, s.173 - 183.

Szulc W., O rzetelną bibliografię biblioterapii. „Bibliotekarz” 2000, nr 3.

Szulc W., Ocena efektywności kulturoterapii. Problemy metodologiczne. Analiza danych, (w:) Wołowicka L (red.), Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, Poznań 1998, cz. XIII, s. 70-74.

Szulc W., Pielęgniarka jako organizator terapii reminiscencyjnej, (w:) "Doceniając przeszłość - planujemy przyszłość". V Kongres Pielęgniarek Polskich. Busko - Zdrój 8-9 maja 2000, s. 93 – 99.

Szulc W., Podejście holistyczne do zdrowia i choroby, „Pielęgniarstwo 2000”, 1996, nr 3 (26), s. 7-10.

Szulc W., Postmodernizm - czyli czas zmian - także w pielęgniarstwie, „Pielęgniarstwo 2000”, 1999, nr 4 (43), s. 31-36.

Szulc W., Przeżywanie czasu w zdrowiu i chorobie. „Pielęgniarstwo 2000”, 1997, nr 4 (33), s. 19-22.

Szulc W., Standardy kształcenia muzykoterapeutów. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej
we Wrocławiu, nr 76, Wrocław 2000.

Szulc W., Starszy człowiek jako twórca, „Pielęgniarstwo 2000”, 1998, nr 2 (37), s. 115-117.

Szulc W., Szabelska M.: Kształcenie muzykoterapeutów w USA i w krajach europejskich.
Zeszyty Naukowe nr. 76, Akademia Muzyczna we Wrocławiu. 2000, s. 27-40.

Szulc W., Sztuka i medycyna w Polsce i na świecie, „Aesculapius” 2000, nr 60, s. 8 - 10.

Szulc W., Sztuka i terapia, Warszawa 1993.

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu. Wydawnictwo Naukowe AM. Poznań 2001.

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2002, nr 3, s. 150-152.

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny, wyd. UAM, Poznań 2001.

Szulc W., Tendencje postmodrnistyczne w pielęgniarstwie. W: Kształcenie i Doskonalenie zawodowe pielęgniarki i położnych. Standardy opieki w pielęgniarstwie wdrażanie programów zdrowia. Materiały konferencyjne, Poznań, 7 - 8.05.1999. Wydział Nauk o Zdrowiu AM, Poznań 1999, s. 144 - 147.

Szulc W., Terapia narracyjna, „Alma Mater” 2000, Rok X., nr 5, s. 70 - 75.

Szulc W., Terapia przez sztukę : powrót do źródeł, „Wspólne Tematy”, 2005, nr 3, s. 3-9.

Szulc W., Terapia wibroakustyczna, „AlmaMater” 1999, Rok IX, nr 4/33, s. 98-99.

Szulc W., Twardowski A., Working with dyslectic child in Art Therapy Room. Arti Therapie, 2001, nr 2.

Szulc W., Twardowski A., Wykorzystanie technik arteterapeutycznych w postępowaniu z dzieckiem dyslektycznym. (w:) Łazowski J., Dolińska-Zygmunt. G. (red.), Ku lepszemu funkcjonowaniu w zdrowiu i chorobie, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 221-224.

Szulc W., Wykorzystanie sztuki w terapii i edukacji, „Pielęgniarstwo” 2000, 1997, nr 5 (28), s. 15-19.

Szulc W., Zdrowiotwórcze właściwości sztuki czyli arteterapia. „Aesculapius” Wielkopolska Izba Lekarska, Kalisz 1998, nr 53, s.12-16.

Szulc W.: Dźwięki, które leczą, „AlmaMater” 1999, Rok IX, nr 4/33, s. 100 - 101.

Szulc W.: Kulturoterapia w modułowym programie nauczania na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Poznaniu, (w:) Wołowicka L. (red.), Postępy Pielęgniarstwa i Promocji Zdrowia, UAM, Poznań 1998, cz. XIII, s. 77-81.

Szuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1990.

Szuman S., Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Książnica - Atlas Lwów – Warszawa 1927.

Szymczyk M., Arteterapia, Psychoterapia w korygowaniu zaburzeń czynności organizmu : muzykoterapia, zajęcia muzyczno-ruchowe, terapia zabawowa „Wychowawca”, 2007, nr 4, s. 22-23.

Tańce dla grupy, wyd. “Klanza", Lublin 1995.

Tańce integracyjne w pracy z grupą część 1. “Klanza”. Lublin 2002.

Tańce integracyjne w pracy z grupą część 2. “Klanza”. Lublin 2004.

Tańce w kręgu: film metodyczno-instruktażowy (scen. i realiz. Joanna Zwoleńska), wyd. Kined, Warszawa 2007.

Tańczymy razem, ”Klanza”. Lublin 2002.

Tarczoń R., Gabinet muzykoterapeutyczny i jego pomocna funkcja dla rodziny : z badań własnych, (w:) Marzec H., Pindera M. (red.), Problemy rodziny na początku trzeciego tysiąclecia. T. 2., wyd. Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy Filii Akademii Świętokrzyskiej, Piotrków Trybunalski 2007, s. 307-316.

Tartas T., Ekspresja plastyczna dzieci, „Wychowanie w Przedszkolu” 1993, nr 7, s. 410 – 412, 421 – 423.

Toczydłowska T., Artterapia, czyli terapia poprzez różne dziedziny sztuki, (w:) Balejko A., Zińczuk M. (red.), Terapia pedagogiczna w teorii i praktyce, Wydaw. "Logopeda Radzi", Białystok 2006, s. 207-212.

Tokarz J., Muzyczna terapia najmłodszych, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1992, nr 4, s. 172–180.

Tomasik E., Człowiek niepełnosprawny w literaturze, Warszawa 1991.

Tomasik E., Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Warszawa 1994.

Tomasik E., Dziecko chore w literaturze pięknej polskiej i zagranicznej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1988, nr 3-4, 15.

Tomasik E., Profilaktyczna i kompensacyjna rola czytelnictwa w wychowaniu jednostek odchylonych od normy, „Oświata i Wychowanie” 1978, nr 4.

Trochimiak B., Arteterapia - problemy definicyjne. „Szkoła Specjalna” 2006, nr 5, s. 376-379.

Trzynadlowski J., Biblioterapia-złudzenia i nadzieje, w: Arteterapia, „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, Wrocław 1990, nr 52, s 3-4.

Turska I., Analiza ruchu tanecznego według metody Labana – Joossa - Leedera. Warszawa 1963.

Turska I., Taniec bawi i opowiada, wyd. PZWS, Warszawa 1970.

Tyszkiewicz M., Arteterapia grupowa jako wstęp do rehabilitacji społecznej w schizofrenii, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1986, nr 1, s. 25-31.

Tyszkiewicz M., Psychopatologia ekspresji: twórczość artystyczna chorych psychicznie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Uberman M., Terapia przez sztukę w systemie oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i resocjalizujących, (w:) Gruca-Miąsik U. (red.), Dziecko i rodzina : społeczne powinności opieki i wychowania, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 131-141.

Uczestnik terapii-twórca artystycznego dzieła: człowiek niepełnosprawny intelektualnie wobec sztuki. Cz. 3, „Wspólne Tematy” 2007, nr 2, s. 20-25.

Umer T., Rozwój przez sztukę, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1996, nr 4, s. 9-12 (wkładka).

Urbańska E., Niewerbalne formy psychoterapii, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 10, s. 25 – 27.

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka : teoria-rzeczywistość-perspektywy rozwoju, wyd. Trans Humana, Białystok 2003.

Vliex S., Klöppel R., Rytmika w wychowaniu i terapii : rozpoznawanie i korygowanie zaburzeń zachowania u dzieci, wyd. PNO, Warszawa, 1995.

Von Rossberg-Gempton I.E., Creative Dance: Potential for Enhancing Social Functioning in Frail Seniors and Young Children, “The Arts in Psychotherapy” nr 26 (5), 1999, s. 313 – 328.

Vopel K., Gry i zabawy interakcyjne dla dzieci i młodzieży. Cz. 1-4, Kielce 1999.

Vopel K., Podróże w nieznane, Kielce 2004.

Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce 2003.

Vopel K., W cudownej krainie fantazji, Kielce 2004.

Vopel K., W. Sztuka opowiadania, sztuka słuchania, Kielce 2003.

Vopel K., W. Warsztaty – skuteczna forma nauki, Kielce 2004.

Wajdenfeld J., Warsztaty plastyczne dla studentów pedagogiki i resocjalizacji, „Pedagogika Społeczna” 2006, nr 2, s. 206-212.

Waller D., Becoming a profession.: history of art therapy 1940 - 1982. wyd. Routledge, London 1987.

Waloszek- Brzozoń M., Sztuka w psychiatrii. Walor estetyczny i walor terapeutyczny ( z doświadczeń szpitala opolskiego, „Biblioterapeuta”, 2006, nr 1, s. 5-10.

Warchoł K., Orgiami uczy i bawi (wykorzystanie technik orgiami do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim i umiarkowanym), „Szkoła Specjalna” 2000, nr 5, s. 259 – 261.

Wasiela A., Wpływ muzyki na wybrane aspekty funkcjonowania człowieka, „Nowiny Psychologiczne”, 2004, nr 3, s. 31-43.

Wasilak A. (red.), Zabawy z chustą, Lublin 2002.

Wasyluk I., Techniki arteterapeutyczne w praktyce szkoły specjalnej, „Szkoła Specjalna”, 2005, nr 3, s. 214-219.

Wasyluk I., Wspierająca rola muzyki w rewalidacji dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, „Szkoła Specjalna” 2005, nr 4, s. 299 – 302.

Waśniewski S., SNOW ART : sztuka tworzenia : na śniegu, ze śniegu, w śniegu, „Wszystko dla Szkoły” 2006, nr 2, s. 1-3.

Wawrzecka B., Integracja... a co potem?, „Dyrektor Szkoły”, 2002 nr 7/8 s. 50-51.

Way B., Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wyd. 2, Warszawa 1995.

Weiner A., Nie ta melodia, „Życie Szkoły” 2004, nr 10, s. 5- 8.

Welhan J., Walory zajęć muzyczno-ruchowych, „Wychowanie w Przedszkolu” 1999, nr 2, s.100 – 104.

Werdeńska A., Świąteczne Warsztaty Integracyjne jako jedna z form stymulacji osób o specyficznych możliwościach edukacyjnych, (w:) Kapnik M., Macher W.A. (red.), Sztuka w edukacji i terapii, wyd. Impuls, Kraków, 2004, s. 99 – 103.

Węgrzyn-Białogłowicz K., Warsztaty twórcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej z nieletnimi, (w:) Kozaczuk F. (red.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i niektórych krajach europejskich, Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 247-254.

Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, Wyd. 2 rozsz., PWN, Warszawa 1981.

Wierzchucka I., Arteterapia jako metoda wspomagająca pracę wychowawczą, (w:) Kapnik M., Macher W.A.(red), Sztuka w edukacji i terapii Kraków, 2004, s. 104 – 117.

Wilczkowa M., Zabawy słowem, Warszawa 1986.

Winnicott D., Playing and Reality, Routledge, London 1991.

Wiszniewski M., Uzdrawiający taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu i tańca, wyd. Studio Astropsychologii, Białystok 2003.

Wiśniewska L., Terapia plastyką, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 7, s. 50-51.

Włodarczyk K., Terapia przez sztukę, „Życie Szkoły”, 2003, nr 6, s. 357-359.

Wojciechowski A. (red), Terapia spotkania w Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.

Wojciechowski A., Głos w sprawie zakresu znaczeniowego pojęć: arteterapia, sztuka, twórczość, „Pedagogika Christiana”, 2006, t. 1, s. 205-210.

Wolan T., „Grawitacja lotu" : prawdziwe historie dziewcząt które uciekały „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 9, s. 33-37.

Wolny J., Spotkanie z teatrem w kontekście jakości życia osób upośledzonych umysłowo na przykładzie doświadczeń z realizacji projektów unijnych i lokalnych inicjatyw, (w:) Flanczewska -Wolny M. (red.), Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość, Gliwice : Kolegium Nauczycielskie, Impuls, Kraków 2007, s. 177-183.

Wontorowska - Jóżwiak S., Praca biblioteczna w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, „Szkoła Specjalna” 1988, nr 6.

Wosien B, Droga tancerza, Studio Astropsychologii, Białystok 2003.

Wosik-Kawala D., Teatroterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999, nr 10, s. 38-40.

Wożniak J. L., Terapeutyczna rola poezji, 2005, nr 11, s. 75.

Wójcik E., Metody aktywizujące w pedagogice grup, Kraków 2000.

Wróblewski W., Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego , Poznań 2005.

Wybrane prace dyplomowe absolwentów Podyplomowego Studium Muzykoterapii przy Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, PWSM, Wrocław 1979.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków, 2002.

Wyrzykowska D., Kirenko J., Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością „Szkoła Specjalna”, 1999, nr 4, s. 204-213.

Zalewska D. (red.), Kultura i terapia : przegląd problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.

Zalewski M., Logortymika jako jedna z wielu form muzykoterapii aktywnej w kontekście komunikacji pozawerbalnej osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, „Wspólne Tematy” 2004, nr 3, s.17-22.

Zalewski M., Muzyczna zabawa, wyd. Fosze, Rzeszów 2008.

Zawistowski S., Kształtowanie właściwych postaw wobec własnej choroby za pomocą literatury pięknej dzieci sercowo chorych, Wrocław 1988.

Zielińska J., Muzyka – zdrowie i radość tworzenia, „Życie Szkoły” 1991, nr 3, 165–170.

Zochniak I., Rola ekspresji i twórczości w procesie resocjalizacji, „Opieka- Wychowanie-Terapia”, 2005, nr 1/2, s. 31 - 35.

Zochniak I., Wychowawcze znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji. „Opieka-Wychowanie -Terapia” 2003, nr 1, s. 27-29.

Zwolińska E., Rozwijanie funkcji percepcyjno-motorycznych u dzieci sześcioletnich wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Bydgoszcz 1996.

Zwoliński A., Dźwięk w relacjach społecznych, Wydaw. WAM, Kraków 2004, s. 410- 424.

Zybert E., Eksperyment biblioterapeutyczny wśród niedostosowanych społecznie, „Bibliotekarz” 1986, nr 9.

Zybert E.B. (red.), Książka w działalności terapeutycznej, Warszawa 1997.

Żukowska A. M., Zastosowanie rysunku w diagnozowaniu i terapii psychiatrycznej, „Wychowanie Techniczne w Szkole” 2006, nr 4-5, s. 9-12.

Żulewska J., Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień, „Opieka Wychowanie Terapia” 2001, nr 4, s. 20-28.

Żuławińska W., Integracja nie tylko przez arteterapię, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 9, s. 42-43.

Żurawska-Seta E., Seta R., Muzykoterapia w pracy z dzieckiem autystycznym, (w:) Błeszyński J. (red.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, wyd. Impuls, Kraków 2005, s. 83-103.

Żurek K., Muzykoterapia w ośrodku rehabilitacyjno–wychowawczym (w grupie dzieci 7–12-letnich), „Szkoła Specjalna” 1992, nr 2/3, s. 122–126.

Żychowska T., Terapeutyczno - wychowawcze walory muzyki, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1999, nr 2, s. 58 – 68.

I. C