Bibliografia z choreoterapii

WWW.ARTETERAPIA.OPOLE.PL

Bibliografia z zakresu CHOREOTERAPII

autor opracowania: Karolina Chromczak,

kontakt: karolina.chromczak@gmail.com

(ostatnio modyfikowano 11.11.2010r. przez Anna Glińska - Lachowicz)

Adamska-Staroń M., Samokształtowanie w świadomości młodzieży: aktualny i antycypowany wizerunek, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego ADJ, Częstochowa 2006,

Aleszko Z., Próba zastosowania choreoterapii u studentów nerwicowych. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1979,

Aleszko Z., Próba zastosowania choreoterapii u studentów nerwicowych. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1979.

Aleszko Z., Próba zastosowania ruchu w leczeniu nerwic, Kultura Fizyczna, nr 6, Warszawa 1970,

Arusztowicz B., Bąkowski W., Dziecko niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001,

Bartnicka-Michalska A., Psychoterapeutyczne zastosowanie terapii tańcem, http://www.harmony.pl/terapia_tancem.php

Bąbka J. (red.), Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, WydawnictwoAkademickie "Żak", Warszawa 2004,

Birch A. , Psychologia rozwojowa w zarysie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005,

Birchwood M. , Jackson Ch. , Schizofrenia. Modele kliniczne i techniki terapeutyczne, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2004,

Bissinger – Ćwierz U., Muzyczna pedagogika zabawy w pracy z grupą, wyd. Klanza, Lublin 2007.

Bowra C.M., Primitive Song, London 1962,

Broszura Stowarzyszenia Rehabilitacji i Tańca Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych SWING-DUET, Warszawa 2001,

Dubaj W., Pelc Z., Wpływ choreoterapii na równowagę ciała dzieci niesłyszących i niedosłyszących, VOL.LX, SUPPL. XVI, 400, SECTIO D, Zakład Taneczno-Muzycznych Form Ruchowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2005,

Edwin-Grabner T. , Goodhill S.W., Hill E.S., Neida K., The Effectiveness of Dance/Movement Therapy for the Reduction of Test Anxiety. American Journal of Dance Therapy, vol. 21, no. 1 vol.21, No.1, Spring/Summer 1999,

Encyklopedia Britannika, T. 5, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1995,

Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, T I,T III, Warszawa 2003,

Frank Z., Dance and Expressive Movement Therapy: An Effective Treatment for a Sexually Abused Man, American Journal of Dance Therapy, vol. 19, no. 1, March 1999,

Gąssowski J. , Prahistoria sztuki, Oficyna Wydawnicza Szczepan Szymański, Warszawa 2003,

Gilroy A., Arteterapia – badania i praktyka, wyd. AHE, Łódź 2009.

Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009, s. 94 – 117.

Glińska – Lachowicz A., Przez twórczość do samorozwoju i resocjalizacji. Arteterapia w pracy z grupą, „Arteterapia” 2009/nr 1, s. 10 – 14.

Glińska – Lachowicz A., Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009, s. 207 – 221. 

Glińska – Lachowicz A., Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4, s. 20 - 24.

Glińska – Lachowicz A., Wykorzystanie arteterapii w procesie komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie, /w:/ Gabzdyl J. /red./, Komunikacja w edukacji, uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009, s. 288 – 298.

Gmitrowicz A. , Karolak W. (red.), Znaczenie arteterapii w psychiatrii polskiej, Wydawnictwo PK InSEA, Łódź 2000,

Graczykowska B., Tańce-teoria i praktyka. Skrypt dla studentów wychowania fizycznego, Opole 2003

Hajduk E., Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2001,

Hanek L., Arteterapia w Polsce, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Wrocław 1990, nr 57,

Hora Z., Krótki rys historii tańca, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 1977, nr 16,

Hora Z., Krótki rys historii tańca, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 1977, nr 16.

Horney K., Nerwica a rozwój człowieka. Trudna droga do samorealizacji, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997

http://www.choreoterapia.ptt/poznan.pl/

Hulek A., Rewalidacja dzieci i młodzieży w niepełnosprawnej rodzinie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984,

Jakubik- Hajdukiewicz J., Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania, Gramond- Oficyna Wydawnicza, Poznań 2002,

Janiszewski M., Muzykoterapia aktywna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Łódź 1993,

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 1996,

Kappert D., Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne, wyd. Orion, Warszawa 2004.

Kappert D., Tańcząc z dziećmi, wyd. Kined, Warszawa 2005.

Karolak W., Rysunek w arteterapii, wyd. AHS, Łódź 2007.

Kataryńczuk - Mania L./red./, Metody i formy terapii przez sztukę, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.

Kataryńczuk-Mania L.(red.), Metody i formy terapii przez sztukę, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005,

King J., Tańce w kręgu, wyd. Kined, Warszawa 2001.

Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki 2002,

Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Ryki 2002.

Konieczna E.J. , Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006,

Konieczna E.J. , Arteterapia w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006.

Koziełło D., Taniec i psychoterapia, KMK Promotiones, Poznań 2002,

Koziełło D., Taniec i psychoterapia, KMK Promotions, Poznań 2002.

Kramer P.D., Czym jest depresja, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2007,

Kubaszewski J., Taniec i muzyka w religii i życiu sakralnym, http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/inni/taniec.htm,

Kulmatycki L., Taniec jako medytacja w ruchu, Moc tańca, Wrocław 2003,

Lange R., O istocie tańca i jego przywilejach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988,

Lange R., O istocie tańca i jego przywilejach w kulturze. Perspektywa antropologiczna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1988,

Larkowa H., Człowiek niepełnosprawny. Problemy psychologiczne, Fundacja "Pomoc Rodzinie", Warszawa 1986,

Levy F.J. /red./, Dance and other expressive Art. Therapies, New York & London 1995.

Maciarz A. , Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej, WSP, Zielona Góra 1989,

Majewski T., Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995.

Pallaro P., Authentic Movement: Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler, and Joan Chodorow, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia 1999,

Pallaro P., Authentic Movement: Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler, and Joan Chodorow, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia 1999.

Pędzich Z. /red./, Psychoterapia tańcem i ruchem – teoria i praktyka w terapii grupowej, wyd. Arteer, Warszawa 2009.Franklin E. N., Świadomość ciała, wyd. Kined, Warszawa 2007.

Poznańska A., Zdrowotne aspekty tańca, VOL.LX, SUPPL. XVI, 428, SECTIO D, Zakład Taneczno-Muzycznych Form Ruchowych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków 2005

Reber A.S., Słownik psychologii, I.Kurcz i K. Skarżyńska (red.), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2000,

Rey J. , Taniec. Jego rozwój i formy, PIW, Warszawa 1958,

Sack B., Zdybicka M., Taniec w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego, Pedagogiczne Dyskursy, http://ip.univ.szczecin.pl/~edipp,

Sillamy N., Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica, Kraków 1994,

Silverman D., Analiza jakościowa tekstów- struktury narracyjne, http://wiedzaiedukacja.pl/archives/464,

Sobolewska - Drabecka M., Niektóre zagadnienia z najważniejszych dziejów tańca, Światowit T. XXIII, Warszawa 1960,

Szulc W., Sztuka w służbie medycyny od antyku do postmodernizmu. Wyd. UAM, Poznań 2001.

Tatarkiewicz W. , Historia estetyki. T. 3., Wrocław 1967.

Turner J.S., Helms D.B., Rozwój człowieka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999,

Turska I., Krótki zarys historii tańca i baletu, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983,

Turska I., Z dziejów tańca współczesnego, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1980,

Wiszniewski M., Uzdrawiający taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu i tańca, Studio Astropsychologii, Białystok 2003,

Wiszniewski M., Uzdrawiający taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu i tańca, Studio Astropsychologii, Białystok 2003.

Witkowski T., Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych, MDBO, Warszawa 1993,

Wosien B, Droga tancerza, Studio Astropsychologii, Białystok 2003.

Ziarko B., Podbielski Z., Twardowska M., Wpływ choreoterapii w leczeniu pacjentów ze schizofrenią, http://www.badanianadschizofrenia.org/index.php?get=page,274,193

DODANO 11.11.2010R.

§ Aleszko Z., Próba zastosowania choreoterapii u studentów nerwicowych. Praca doktorska, Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa 1979.

§ Best, P. (2003) "Interactional Shaping within therapeutic Encounters ; Three Dimensional Dialogues" The USA Body Psychotherapy Journal 2.1 26-44.

§ Blom T. & L. T. Chaplin, The Moment of Movement: Dance Improvisation, London: Dance Books 1998.

§ Chodorow J.,Dance Therapy and Depth Psychology, London 1991.

§ Davies, M. (1995) Helping Children to Learn Through a Movement Perspective, London: Hodder & Stoughton.

§ Dokter, D. ed. (1994) Arts Therapies and Clients with Eating Disorders, London: Jessica Kingsley.

§ Dokter, D. ed. (1998) Arts Therapists, Refugees and Migrants: Reaching Across Borders, London: Jessica Kingsley.

§ Dutkiewicz K., „Mowa ciała” przez taniec, „Życie Szkoły” 2000 nr 6, s. 342 – 344.

§ Folkowa zabawa, wyd. “Klanza”, Lublin 2002.

§ Franklin E.N., Świadomość ciała, wyd. Kined, Warszawa 2008.

§ Glińska – Lachowicz A., „Wyspa” - scenariusz zajęć choreoterapeutycznych z możliwością rozbudowy, „Arteterapia” 2010/ nr 1 (s. 4 – 11).

§ Glińska – Lachowicz A., Choreoterapia i muzykoterapia jako techniki arteterapeutyczne skierowane do osób nieprzystosowanych społeczne (propozycje ćwiczeń), /w:/ Rejzner A., Szczepaniak P. /red./,Terapia resocjalizacji, cz. II - Ujęcie praktyczne, wyd. Żak, Warszawa 2009, s. 94 – 117.

§ Glińska – Lachowicz A., Sztuka resocjalizacji – resocjalizacja rzez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej, /w:/ Jasiński Z., Widelak D. /red./, Polska resocjalizacja i więziennictwo. Konteksty – praktyki – studia, wyd. UO, Opole 2009, s. 207 – 221.

§ Glińska – Lachowicz A., Taniec w arteterapii, „Arteterapia” 2009/nr 4, s. 20 - 24.

§ Glińska – Lachowicz A., Wykorzystanie arteterapii w procesie komunikowania się i wyrażania siebie osób niedostosowanych społecznie, /w:/ Gabzdyl J. /red./, Komunikacja w edukacji, uwarunkowania i właściwości, wyd. WSZ, Racibórz 2009, s. 288 – 298.

§ Golc J. W., Taniec – środek i cel integracji, „Nowe w Szkole” 2003, nr 1, s. 14 – 15

§ Gorelick, K. (1989) "Rapprochement between the Arts and Psychotherapies".

§ Górniak I., Samsel M., Rytmika i jej rola w rewalidacji dziecka niedosłyszącego, „Szkoła Specjalna” 1982, nr 6, s. 433 – 438.

§ Halprin A., Taniec jako sztuka uzdrawiania, wyd. Kined, Warszawa 2010.

§ Holden, S. (1990) "Moving Together: The Group Finds a Dance", Group Analysis, 23 (3) 265-76

§ Hora Z., Krótki rys historii tańca, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, 1977, nr 16.

§ Jakubik-Hajdukiewicz J., Twórcze działania dla dzieci z wykorzystaniem terapii tańcem, jogi i kreatywnego pisania, wyd. „Garmond", Poznań 2005.

§ Jałocha M., Taniec jako forma arteterapii, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005, S. 97-109.

§ Jałocha M., Tańce świata w terapii : warsztaty terapii tańcem, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005. – S. 213-223.

§ Kappert D., Archetypy, symbolika ciała, obrazy wewnętrzne, wyd. „Orion”, Warszawa 2004

§ Kappert D., Tańcząc z dziećmi, wyd. Kined, Warszawa 2007. ?????????

§ King J., Tańce w kręgu, wyd. Kined, Warszawa 2001.

§ Konatkiewicz D., Sekrety tańca: muzyka i ruch jako elementy pedagogiki myślenia twórczego, (w:) Kataryńczuk - Mania L. (red), Metody i formy terapii sztuką, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005. – S. 31-38.

§ Konieczna E., Choreoterapia – taniec leczący duszę, „Edukacja i Dialog”, 2003, nr 8, s. 60 – 64.

§ Koziełło D., Taniec i psychoterapia, KMK Promotions, Poznań 2002.

§ Koziełło D., Terapia tańcem, „Kultura Fizyczna”, 1997, nr 1, s. 20-24.

§ Kran M., Taniec jako forma psychoterapii, „Arka” 2001, nr 36, s. 23 – 26.

§ Krasoń K., Szafraniec G., Dwa światy. Ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie – poznawanie, „Impuls”, Kraków 2000.

§ Kubinowski D., Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, „Wychowanie Na Co Dzień”, 1997, nr 4-5, s. 27-29.

§ Kubinowski D., Edukacja taneczna wg metody Labana „Kultura Fizyczna”, 1996, nr 9-10, s. 29-32.

§ Kubinowski D., Taniec we współczesnej kulturze i edukacji, „Kultura Fizyczna”, 1997, nr 3-4, s. 27-29.

§ Kulesz B., Rola tańca w wychowaniu młodzieży, „Kultura Fizyczna”, 2003, nr 3-4, s. 22 – 26.

§ Kuźmińska O., Ewolucja tańca w XX wieku, „Kultura Fizyczna”, 2001, nr 3-4, s. 21 – 23.

§ Laban, R. (1992) revised by L. Ullmann, Mastery of Movement (4th Edition), Plymouth: Northcote House.

§ Leszczyńska M., „Zatańczmy tak, jak podpowiada nam muzyka ...”, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1996, nr 2, s. 94 – 101.

§ Lett, W., "Researching experiential self knowing", The Arts in Psychotherapy, 1998/25 (5) 331-342.

§ Levy F. J. (red.), Dance and other expressive Art. Therapies, New York & London 1995.

§ Levy F. J., Dance/Movement Therapy. Reston, US 1992.

§ Levy, F. (1996) Dance and Other Expressive Arts Therapies: When Words Are Not Enough, London: Routledge

§ Lewandowska B., Lewandowska K., Sołowiej J., Techniki stymulacyjne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, Gdańsk : Wydaw. UG , 1990.

§ Lewis, P. (1984; 1986). Theoretical Approaches in Dance Movement Therapy, Vols I & II, USA: Kendall/Hunt.

§ Loman, S. & H. Merman (1996) "The KMP: a tool for dance/movement therapy", American Journal of Dance Therapy,18.1, Spring / Summer ADTA

§ Marszałek C., Rola tańca w rozwoju dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 2, s. 104-108.

§ Meekums, B. ( 2002) Dance Movement Therapy. London: Sage.

§ Mentrup J., Gimnastyka i taniec, wyd. KDC, Warszawa 2008.

§ Moore, C. & K. Yamamoto (1988) Beyond Words: Movement Observation and Analysis, New York: Gordon & Breach.

§ Muzyka i ruch dla każdego, wyd. “Klanza”, Lublin 2000.

§ Naess Lewin, J. L. (1998) Dance Therapy Notebook, Washington D.C: Marian Chace Foundation.

§ North, M. (1990). Personality Assessment Through Movement, Plymouth: Northcote House.

§ Nożyńska Z., Wpływ tańca na rozwój osobowości człowieka. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna”,1972, nr 6, s. 5-7.

§ Pallaro P., Authentic Movement: Essays by Mary Starks Whitehouse, Janet Adler, and Joan Chodorow, Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, Philadelphia 1999.

§ Pallaro, R. ed. (1999) Authentic Movement: Essays by Mary Stark Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow, London: Jessica Kingsley.

§ Papadopoulos, N. (2000) "Critical Essay: Jung and Authentic Movement. Reflections on the book "Authenthic Movement" edited by P. Pallaro", Journal for Jungian Studies, 46.1: Harvest

§ Parker, G. & P. Best (1997) "Moving Reflections: The Social Creation of Identities in Communication", 4th European Consortium of Arts Therapies in Education (workshop and presentation), London, UK.

§ Payne, H. ed. (1992) Dance Movement Therapy: Theory and Practice. London: Routledge

§ Payne, H.L. (2000) Creative Movement and Dance in Groupwork. Oxon: Speechmark

§ Pędzich Z. (red.), Psychoterapia tańcem i ruchem. Teoria i praktyka w terapii grupowej, wyd. Arteer, Warszawa 2009.

§ Pędzich Z., Od choreoterapii do tańca w kręgu - terapeutyczne i duchowe wymiary tańca, „Nowiny Psychologiczne”, 2003, nr 4, s. 87-92.

§ Schmais, C. (1998). "Understanding the Dance/Movement Therapy Group",American Journal of Dance Therapy .20.1

§ Schott-Billman, F. (1992) "Primitive expression: An Anthropological Dance Therapy Method" in The Arts in Psychotherapy, 19(2) 105-111

§ Siegel, E. (1984). Dance Movement Therapy: Mirror of Ourselves: The Psychoanalytic Approach, New York: Human Science Press.

§ Skoczek A., Dlaczego taniec? „Nauczanie początkowe”, 2004/2005, nr 3, s. 69 – 71.

§ Stachyra K. „Tańce na siedząco” jako propozycja ruchu inspirowanego muzyką, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2001, nr 1, s. 33- 35.

§ Stadnicka J., Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową /. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne , 1998.

§ Stanton-Jones K. (1992) An Introduction to DMT in Psychiatry, London: Routledge

§ Storr, A. (1986) Jung, London: Fontana.

§ Sztygar-Kwas D., Warsztaty terapii przez ruch, „Szkoła Specjalna”, 2005, nr 2, s. 149 – 150.

§ Tańce dla grupy, wyd. “Klanza", Lublin 1995.

§ Tańce integracyjne w pracy z grupą część 1. “Klanza”. Lublin 2002.

§ Tańce integracyjne w pracy z grupą część 2. “Klanza”. Lublin 2004.

§ Tańce w kręgu [Film] : film metodyczno-instruktażowy / scen. i real. Joanna Zwoleńska, wyd. Kined, Warszawa ……..

§ Tańczymy razem.”Klanza”. Lublin 2002.

§ Turska I., Analiza ruchu tanecznego według metody Labana – Joossa - Leedera. Warszawa 1963.

§ Turska I., Taniec bawi i opowiada, wyd. PZWS, Warszawa 1970.

§ Von Rossberg-Gempton, I.E. (1999) "Creative Dance: Potential for Enhancing Social Functioning in Frail Seniors and Young Children", The Arts in Psychotherapy, 26 (5), pp. 313-328.

§ Winnicott, D., Playing and Reality, London: Routledge 1991.

§ Wróblewski W., Taniec towarzyski w rehabilitacji osób niewidomych /. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego , 2005.